Podmínky používání stránek

Platné a účinné od 30.8.2012

Provozovatelem internetových stránek www.onlinejazyky.cz je společnost ONLINE learning s.r.o. (dále jen jako „Provozovatel“), který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „Autorský zákon“) oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám. Je zakázáno kopírování jakékoliv části obsahu, vzhledu či programového kódu internetových stránek.

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.onlinejazyky.cz (dále jen jako „Podmínky“). Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat příslušné stránky www.onlinejazyky.cz.

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu stránek www.onlinejazyky.cz. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek.

Některé z informací publikovaných na stránkách www.onlinejazyky.cz přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací.

Všechny informace zveřejněné na těchto stránkách jsou pouze informativní povahy.

Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Právní vztahy, které mezi Provozovatelem a uživatelem těchto stránek vznikly před změnou či zrušením Podmínek se řídí podle znění účinného ke dni vzniku těchto vztahů.

Použitím těchto webových stránek souhlasíte s níže uvedenými Podmínkami a pravidly pro používání („podmínky“). Provozovatel si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení podmínky kdykoli měnit, upravovat, přidávat či odstraňovat části těchto podmínek, a to i bez předchozího upozornění. Jakékoli takové úpravy jsou pro Vás závazné. Uživatel je povinen se pravidelně seznamovat se změnami těchto podmínek. Má se za to, že přístupem ke stránce a jejím prohlížením uživatel s podmínkami i jejich případnými změnami bezvýhradně souhlasí.

Materiály na těchto webových stránkách

Materiály na těchto webových stránkách jsou chráněny autorským právem společnosti ONLINE learning s.r.o. Všechna práva jsou vyhrazena. Není-li specifikováno jinak, poskytujeme Vám neexkluzivní, nepřenosné a omezené právo přístupu, zobrazení a použití těchto webových stránek a tam uvedených materiálů pouze pro Vaše osobní a nekomerční užití ze předpokladu, že plně souhlasíte s podmínkami, zachováte všechna autorská práva a budete se řídit jakýmikoli sděleními o vlastnických právech v těchto materiálech uvedenými. Žádnou část obsahu ani obsah těchto webových stránek jako celek nejste oprávněni jakkoli měnit, distribuovat, publikovat, upravovat, přenášet, dále užívat a umísťovat, poskytovat jiným osobám, ani obsah těchto stránek užívat pro veřejné nebo obchodní účely bez povolení společnosti ONLINE learning s.r.o. Není-li uvedeno jinak, veškerý obsah těchto webových stránek je chráněn právními předpisy o právu autorském, ochranných známkách a jinými příslušnými předpisy České republiky a smí se užívat pouze v souladu s těmito podmínkami či s textem uvedeným na stránkách, není-li k jinému způsobu užívání dán předchozí písemný souhlas majitele autorských práv. ONLINE learning s.r.o. tímto nezaručuje ani neprohlašuje, že užívání materiálů na těchto stránkách neporuší práva třetích osob, která nejsou ve vlastnictví provozovatele ani nejsou spřízněnými společnostmi se společností ONLINE learning s.r.o.

Přesnost a aktuálnost údajů

Provozovatel vyvíjí přiměřené úsilí, aby webové stránky obsahovaly přesné, úplné a aktuální údaje a informace. Neposkytuje však v tomto ohledu žádné záruky ani prohlášení. Upozorňuje, že webové stránky mohou obsahovat nesprávné a neúplné údaje či chyby, které budou opraveny, jakmile je provozovatel odhalí. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli chyby či opomenutí v obsahu těchto webových stránek. Stránky jsou aktualizovány. Provozovatel si vyhrazuje právo stránky kdykoli a bez jakéhokoli upozornění aktualizovat, upravovat, modifikovat, doplňovat či jinak měnit údaje obsažené na stránkách. Provozovatel není odpovědný za žádné informace, odkazy či dokumenty uveřejněné nebo zpřístupněné na webových stránkách třetích osob, což se vztahuje i na webové stránky, na které můžete přejít z těchto webových stránek, neodpovídá za vlastníky či provozovatele těchto externích webových stránek ani za způsob, jakým nakládají s osobními údaji uživatelů.

Užívání a prohlížení těchto webových stránek je na Vaše nebezpečí. Provozovatel nenese v žádném případě jakoukoli odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné či jiné následné škody způsobené použitím těchto webových stránek, a to i kdyby bylo na možnost takových škod upozorněno předem. Provozovatel proto důrazně doporučuje učinit nezbytné kroky k zabezpečení vašeho počítače před tím, než začnete stahovat a využívat jakákoli data z webových stránek provozovatele. Vaše spojení na tyto webové stránky, externí nebo jiné stránky je na Vaše vlastní nebezpečí. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost ze žádné škody či viry, které vám mohou vzniknout či se mohou objevit na Vašem počítačovém vybavení či jiném majetku v důsledku vašeho přístupu k těmto webovým stránkám, jejich používáním nebo prohlížením, případně z důvodu stahování jakýchkoli materiálů, dat, textů, obrazových materiálů, audio nahrávek apod. z těchto webových stránek.

Poskytnete-li provozovateli v souvislosti s užíváním služeb těchto webových stránek jakákoli sdělení nebo materiály (elektronicky i jiným způsobem), bude se s nimi nakládat jako s nedůvěrnými a nevýlučnými. Cokoli přenesete či umístíte, stane se majetkem společnosti ONLINE learning s.r.o. a může být užíváno pro jakýkoli účel (s výjimkou osobních údajů). Zároveň provozovateli nevzniká povinnost tyto příspěvky jakkoli užívat a je oprávněn tyto příspěvky kdykoli na základě vlastního uvážení z webových stránek a aplikací odstranit. Za poskytnutí oprávnění provozovateli k příspěvkům nenáleží poskytovateli žádná úplata. Společnost ONLINE learning s.r.o. je oprávněna užívat jakékoli myšlenky, koncepce, know-how či postupy obsažené v jakýchkoli sděleních umístěných tyto webové stránky pro jakýkoli účel. Zároveň tímto stvrzujete, že vámi poskytnutý materiál nebude obsahovat věci, které jsou nezákonné či nevhodné k uveřejnění, použijete rozumné úsilí k rozpoznání a odstranění jakýchkoli virů či jiných narušujících mechanismů před odesláním jakýchkoli materiálů, máte neomezené právo tyto materiály provozovateli poskytnout a provozovatel je může uveřejnit zdarma či volně a neomezeně s nimi nakládat bez vystavení se riziku odpovědnosti či závazkům vůči Vám či třetí straně, současně stvrzujete provozovatele odškodnit, podnikne-li třetí strana kroky proti provozovateli v souvislosti s Vámi poskytnutým materiálem. Souhlasíte, že poskytnete odškodnění, zajistíte očištění a v případě naší volby poskytnete ochranu společnosti ONLINE learning s.r.o. a jejím zaměstnancům přede všemi stížnostmi, odpovědnostmi, škodami a náklady (včetně přiměřených nákladů právního zastoupení), které by vyplynuly z Vašeho porušení či z porušení jiného uživatele Vašeho účtu, z porušení autorských práv nebo jiných práv dalších osob či subjektů. Prohlížením webových stránek a poskytnutím osobních údajů uživatel zároveň souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů společnosti ONLINE learning s.r.o., je tato společnost oprávněna tyto osobní údaje uchovat a použít za účelem komunikace s uživatelem, uživatel s použitím a zpracování takovýchto údajů společností ONLINE learning s.r.o. výslovně souhlasí. Uživatel má možnost kdykoli písemně požádat o vymazání svých údajů z databáze Provozovatele.

Obrázky lidí či míst umístěných na těchto webových stránkách jsou majetkem společnosti ONLINE learning s.r.o. či jsou užity na základě svolení. Nejste oprávněni (ani nikdo jiný koho byste tím pověřili), tyto obrázky užívat, pokud to není výslovně těmito podmínkami či na jiném místě těchto webových stránek výslovně dovoleno.

Pokud studujete naše kurzy na starších počítačích s následující konfigurací: systémem Windows XP + Google Chrome / Windows Vista + Google Chrome, může se stát, že nespustíte svůj kurz. Příčinou je, že společnost Google přestal pro tyto operační systémy vydávat aktualizace. Zkuste, prosím, na počítače nainstalovat webový prohlížeč Mozilla Firefox – tento zatím pro Windows XP a Vista neukončil podporu.

Zrušení registrace uživatelů

Provozovatel si vyhrazuje právo ze systému kdykoli bez náhrady vymazat jakýkoli uživatelský účet, který slouží či byl vytvořen uživatelem za účelem postoupení, ať už úplatného či bezúplatného jinému uživateli, slouží k páchání či napomáhání k páchání trestné činnosti či aktivity, která, je v rozporu s obecně uznávanými etickými či morálními pravidly společnosti či jehož uživatel se svým jednání pokusil narušit stabilitu a chod provozovatelem poskytovaných služeb.

Závěrečná ustanovení

Každý návštěvník těchto webových stránek souhlasí s tím, že nebude narušovat standardní provoz či celistvost těchto webových stránek. Osobní údaje, které provozovatel při provozování těchto webových stránek získá, jsou považovány za důvěrné a nebudou až na zákonné výjimky poskytnuty třetím osobám. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost těchto webových stránek a služeb na nich nabízených. Provozovatel si vyhrazuje právo změny podmínek, a to i bez předchozího upozornění, přístupem ke stránkám a jejich prohlížením uživatel s podmínkami a jejich změnami bezvýhradně souhlasí.

Dotazy, podněty a případné stížnosti

Dotazy, podněty a případné stížnost týkající se služeb provozovatele či podmínek užití těchto webových stránek mohou uživatelé zasílat prostřednictvím kontaktů uvedených na těchto webových stránkách.

Podmínky užívání stránek www.onlinejazyky.cz byly zveřejněny 30.8.2012 a od tohoto data jsou platné a účinné.

Specifické podmínky pro nabídku EasyLingo.cz

 1. Licence je platná 5 let a pokud nám 12 měsíců před vypršením licence napíšete na info@onlinejazyky.cz o její prodloužení, bezplatně ji obratem prodloužíme.
 2. Konerzační klub - v rámci jedné objednávky má zakázník možnost využít jednoho přístupu do konverzačního klubu týdně. Konverzační klub je moderovaná diskuze studentů lektorem na dané téma. Je možné vybírat ze dvou úrovní - angličtina pro začátečníky a angličtina pro pokročilé. Konvezrační kluby mají délku 45 minut a jsou organizovány minimálně pod dobu 6 měsíců s minimální četností 10 konveračních klubů týdně pro nižší jazykovou úroveň a 10 konverzačních klubů týdně pro vyšší jazykovou úroveň. 
 3. Lektor po ruce je služba reálných lektorů, kteří jsou studentům k dispozici prostřednictvím “chatu” dostupným jediným kliknutím na ikonu lektora přímo v online studovně. Lektoři jsou k dispozici minimálně každý pracovní den od 8 do 16 hodin.
 4. Motivace příběhem a emailovou komunikaci a řízené opakování látky je využito pouze v kurzech pro začátečníky Akadmie A1- a Akademie A1+.
 5. Výsledky již jednou započatého studia není možné vymazat a studovat tak kurz, jako by byl nový. Nicméně k jakékoli látce a procvičování v kurzu je možné se libovolně vracet a to i po prostudování celého kurzu a získání certifikátu.
 6. Obsah jednoho kurzu v nabídce obsahuje studijní látku na 6 měsíců při studiu 20 minut každý pracovní den s bonusovou kapitolou, která slouží jako opakování a příprave ke zkoušce. Celkem tedy 30 hodin soustředěného času výuky a 10 hodin opakování a přípravy ke zkoušce.
 7. Jednotlivé jazykové úrovně jsou vnímané následovně - A1-, A1+, A2-, A2+, B1-, B1+. B2-, B2+, C1,C2. Značení úrovní A1, A2, B1, B2, C1, C2 odpovídá Společnému evroprskému referenčnímu rámci pro jazyky.
 8. Součástí nabídky EasyLingo je vyhlašování nejlepších 10 studentů v každém měsíci po dobu 6 měsíců od 1.10.2017. Pořadí studentů bude určeno dle jejich studijních výsledků v daném měsíci a obsahuje čas studia v online kurzu, posun studenta v rámci kurzu a úspěšnost vyplňovaných cvičení. V případě dosažení stejného skóre bude vybrán vítěz losem. Deset nejlepších studentů obdrží věcné nebo zážitkové odměny, které budou pro každý měsíc vyhlášeny.
 9. Ke kurzům anglického jazyka v úrovních A1, A2, B1, B2 je možné dokoupit individuální skype lekce. Cena lekce závisí na zvolené jazykové úrovni a lektorovi.
 10. Pokud student uvádí veřejně své jméno a profilovou fotografii na sociálních sítích, souhlasí s tím, že mohou být využity v online studovně nebo na internetových stránkách poskytovale e-learningových kurzů.
 11. Podmínkou zaslání výhry v rámci akce EasyLingo je písemný souhlas s uveřejněním jména, příjmení a 2-3 fotografie výherce s výhrou na našich webových stránkách a sociálních sítích a krátký písemný rozhovor s výhercem.
 12. Studijní motivační soutěž EasyLingo.
  1. Soutěže se může zúčastnit pouze takový student, který zakoupil a studuje kurzy v rámci balíčku EasyLingo.
  2. Soutěž probíhá od 1. října 2017 do 31. března 2018.
  3. Vyhlášení cen a výherců bude dostupné na WWW (na blogu ONLINE jazyky na adrese www.onlinejazyky.cz).
  4. Pořadí 10 nejpilnějších studentů za konkrétní měsíc bude určovat algoritmus.
  5. Algoritmus zohledňuje parametry: procento dokončení, úspěšnost splněných cvičení, čas strávený ve výuce, počet naučených slovíček.
  6. Ceny budou rozvrženy následovně dle pořadí, tedy nejpilnější student získá cenu nejhodnotnější, druhý a třetí v pořadí získají méně hodnotnou cenu, čtvrtý až desátý v pořadí obdrží drobnou cenu.
  7. Pokud se student umístí v daném měsíci v TOP 10, nemůže se následující 3 měsíce motivačních soutěží zúčastnit, má tzv. stop na 3 měsíce. Následně bude opět do motivačních soutěží zařazen. 
  8. Více informací o soutěži na blogu: https://www.onlinejazyky.cz/clanky-easylingo-soutez-o-nejpilnejsi-studenty.html
 
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.
highslide

Pomůžeme Vám s výběrem kurzu