Španělské kvalifikační a profesní jazykové zkoušky DELE

9.6.2013 - Španělština

Co je to DELE?  

DELE je diplom, který prokazuje španělskou způsobilost na několika úrovních. Je mezinárodně uznávaný v akademických i obchodních oblastech pro ne-rodilé mluvčí španělštiny.

Zkouška je vydaná Institutem Cervantes, jménem Ministerstva školství, kultury a sportu. Koná se v oficiálních zkušebních centrech nejen ve Španělsku, ale i v dalších zemích. K dispozici je 6 úrovní pokročilosti dle EU ve 3 částech zkoušky

 • Základní úroveň – A1, A2

 • Úroveň středně pokročilí – B1, B2

 • Pokročilá úroveň – C1, C2

Obecné podmínky kvalifikačních a profesních jazykových zkoušek DELE

Studenti, kteří mají zájem o účast na jazykové zkoušce DELE a chtějí získat Diplom ze španělského jazyka, musí splnit následující podmínky:

 1. Musí doložit, že v době, kdy se zapisují na danou zkoušku, nejsou občanem státu, ve kterém je španělština úředním jazykem

 2. Občané hispanofonních zemí, ve kterých ale španělština není úředním jazykem, mohou požádat o zápis ke zkoušce, pokud splní alespoň dvě z následujících podmínek:

 • Španělština není mateřským jazykem jednoho z rodičů

 • Španělština není prvním jazykem, který se naučili

 • Nepoužívají španělský jazyk v běžném hovoru

 • Ve španělštině neprobíhala část ani celek výuky, kterou prošli na prvním nebo druhém stupni povinné školní docházky

Studenti, kteří patří do druhé části podmínky, budou muset písemně potvrdit, že splňují minimálně dvě z výše uvedených podmínek.

I přes to, že zkouška není omezena věkovými hranicemi, je třeba brát v úvahu, že jsou zkoušky vytvořeny pro dospělou veřejnost.

Jakou úroveň - pokročilost si u kvalifikačních zkoušek DELE zvolit?

Úroveň A1

Tuto úroveň si volíte, pokud španělský jazyk ovládáte natolik, že nemáte problém se domluvit v jednoduchých situacích, které se týkají bezprostředního okolí a v běžných každodenních tématech.

Úroveň A2 

Pokud ovládáte španělštinu na takové úrovni, že dokážete porozumět větám a často používaným výrazům, týkajících se například základních osobních a rodinných informací, nakupování, místopisů nebo zaměstnání, je úroveň A2 určena právě vám.

Úroveň B1 (Nivel Inicial)

Jestliže ovládáte jazyk tak, že dokážete porozumět a reagovat v nejobvyklejších situacích všedního života a sdělit v základní potřebě svá přání a potřeby, je pro vás úroveň B1 ta pravá.

Úroveň B2 (Nivel Intermedio)

Tato úroveň je určena pro takové studenty, kteří si dokážou poradit v běžných situacích všedného života za takových okolností, ve kterých není zapotřebí žádných zvláštních jazykových schopností.

Úroveň C1

Úroveň C1 je pro ty, kteří ovládají španělský jazyk v takové výši, že dokážou porozumět široké škále obtížnějších a rozsáhlejších textů a rozpoznat v nich také implicitní významy. Musejí se umět plynule a spontánně vyjadřovat, bez výrazných obtíží v hledání odpovídajících výrazů.

Úroveň C2 (Nivel Superior)

Tato úroveň dokládá, že student ovládá španělský jazyk natolik, že dokáže porozumět a poradit si v situacích, které vyžadují vysoký stupeň znalosti jazyka a také kulturních zvyklostí.

Z jakých částí se zkouška DELE skládá? Jak dlouho zkouška DELE trvá?

 • Úroveň A1 – čtyři části, 105 minut
 • Úroveň A2 – čtyři části, 160 minut
 • Úroveň B1 – pět částí, 170 minut
 • Úroveň B2 – pět částí, 220 minut
 • Úroveň C1 – pět částí, 240 mnut
 • Úroveň C2 – pět částí, 270 minut

První část – v této části se zkoumá studentovo porozumění textu. Po přečtení textu, který svou slovní zásobou odpovídá úrovni dané zkoušky, student odpovídá na úlohy s výběrem odpovědí.

Druhá část – tato část zkoumá vaší způsobilost v psaní.

Třetí část – tato část obsahuje odpovídání na otázky po poslechovém cvičení.

Čtvrtá část – zkoumá gramatiku a slovní zásobu. Student zodpovídá několik úloh s výběrem odpovědí a také vyplňuje mezery v textu.

Pátá část – ústní část, kde je student zpovídán a musí mluvit o daném tématu ve španělštině.

Jaká musí být úspěšnost pro splnění zkoušky DELE a jak se připravit?

Student musí splnit nejméně 70% z každé části.

Statistiky a zkušenosti žáků ukazují, že předběžná příprava je pro DELE zkoušky velmi důležitá. Když projdete minimálně 4-týdenním přípravným kurzem na DELE, která je co nejblíže termínu vaší zkoušky, je vaše šance na úspěšnost vyšší. Tyto přípravné kurzy jsou navrženy speciálně na základě struktury zkoušky a nabízejí velkou výhodu i praxi před skládáním samotné zkoušky. Pokud je vaše znalost španělštiny na základní úrovni, doporučuje se nejdříve projít obecným kurzem španělského jazyka a poté pokračovat na kurz určený přímo pro DELE zkoušky.

Pro ty, kteří nemají čas docházet do klasických jazykových kurzů, doporučujeme online jazykové kurzy pro samouky, které svým obsahem připravují k jazykovým zkouškám DELE a zároveň na konci kurzu nabízejí nácvik profesní a kvalifikační jazykové zkoušky DELE nanečisto.

Jednou z nejdůležitějších částí před plněním DELE zkoušky je, aby si byl student vědom toho, na jaké úrovni by měl zkoušku skládat. Rozdíl ve studiu jazyka mezi jednotlivými studenty, má také vliv na dobu přípravy na zkoušku. Proto je velmi důležité konzultovat druh přípravného kurzu a úrovně zkoušky. Vzhledem k tomu, že diplom uděluje španělská organizace, slovní zásoba a výrazy jsou ve zkoušce především z kastilštiny (oficiální jazyk Španělska), což je další důvod, proč je lepší se na zkoušku připravovat.

Podle statistik Institutu Cervantes jsou dobrá příprava a volba úrovně zkoušky přímo spojeny s dosažením efektivního výsledku z DELE. Počet studentů skládající DELE zkoušku, vzhledem k vysoké poptávce po španělštině jak v akademickém tak v obchodním okruhu, každoročně narůstá.

Pokud chcete zjistit, jaká úroveň testu DELE pro vás bude ta vhodná, můžete absolvovat rozřazovací test v Institutu Cervantes v hodinách, které jsou pro to určené nebo si vyzkoušet vstupní jazykový test ze španělského jazyka přímo na našem webu.

Jak se zapsat k profesním a kvalifikačním jazykovým zkouškám DELE?

Zápis jednotlivce ke zkouškám DELE na sekretariátu Institutu Cervantes v Praze:

Zájemce předloží kopii dokladu totožnosti (OP či pasu) a uhradí poplatek za zkoušku na místě v hotovosti nebo platební kartou.

Zápis jednotlivce ke zkouškám DELE na dálku:

Zájemce zašle do Institutu Cervantes poštou (Na Rybníčku 6, 120 00 Praha 2) či e-mailem (cenpra@cervantes.es ) jeden exemplář vyplněné a podepsané přihlášky (aktualizovanou přihlášku naleznete vždy zde: http://diplomas.cervantes.es), společně s kopií dokladu totožnosti a potvrzením o platbě převodem na účet č. 68772007/2700 u UniCredit Bank Czech Republik a.s. (Jako variabilní symbol použije datum narození: například 01/01/1991.)

Zápis skupiny ke zkouškám DELE:

Osoba pověřená institucí zastupující zájemce o zkoušku doručí do Institutu Cervantes v Praze vyplněné a podepsané přihlášky, kopie dokladů totožnostipotvrzení o bankovním převodu každého z uchazečů (není možné, aby instituce či pověřená osoba provedly jednu společnou platbu za všechny uchazeče). Zápisné je také možné uhradit v hotovosti na sekretariátu. Uchazeči mohou uplatnit 10% slevu z poplatku za zkoušku (přesnou částku můžete zjistit na tel. 221 595 211 nebo na cenpra@cervantes.es).

Termíny, ceny a místa konání DELE v ČR

Nejbližší termín konání DELE zkoušky, je v listopadu 2013. Jedná se o následující datumy: pátek 22.11 a sobota 23.11 2013. Zápisy k této zkoušce jsou stanoveny od 16.9 do 18.10 2013. Přihlášky, které budou odevzdány mimo termín zápisu, nebudou přijaty.

Ceny zkoušek DELE:

Plná cena:

 • Úroveň A1 - 1285 Kč
 • Úroveň A2 - 1600 Kč
 • Úroveň B1 - 1820 Kč
 • Úroveň B2 - 2150 Kč
 • Úroveň C1 - 2400 Kč
 • Úroveň C2 - 2510 Kč

Skupiny (-10%):

 • Úroveň A1 - 1157 Kč
 • Úroveň A2 - 1440 Kč
 • Úroveň B1 - 1638 Kč
 • Úroveň B2 - 1935 Kč
 • Úroveň C1 - 2160 Kč
 • Úroveň C2 - 2259 Kč

Kde můžete zkoušky skládat?

 • Instituto Cervantes Praha / Na Rybníčku 6, 120 00 Praha 2
 • Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kotlářská 9, 602 00 Brno  
 • Filozofická fakulta Jihočeské univerzity / Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice
Zpět na přehled článků
highslide