Přípustkové, účelové a přací věty v angličtině

1.4.2013 - Angličtina

Přípustkové věty s EVER v angličtině

Obecně vedlejší věty přípustkové mají v angličtině význam tehdy, pokud tvrdíme nějaký fakt ve větě první, který poukazuje na vývoj situace jedním směrem, a ve větě druhé tento vývoj události popíráme a jednáme jinak. Ačkoli je tato definice jistě dost nejasná, určitě přípustkové věty v angličtině pochopíte z následujících příkladů. Právě kurzívou vyznačená věta je věta přípustková v angličtině, protože jsme v první části poukazovali na něco, co naznačovalo složitost anglických přípustkových vět, ale v druhé části věty jsme naopak tvrdili, že je přesto díky příkladům pochopíte. Doufáme, že Vám tato angličtina pro samouky pomůže při získávání znalostí v dané problematice.


Nejčastěji se přípustkové věty v angličtině vytváření pomocí spojek:

 • although
 • though
 • even though
 • even if

Všechny tyto výrazy jsou ekvivalentní českému překladu "ačkoli", "přestože", "i když".

My se však v této části nebudeme zabývat těmito anglickými spojkami, ale budeme se věnovat specifickým typem přípustkových vět, které jsou tvořeny složeninami s EVEREVER se v češtině dá přeložit jako "-koli(v)" a pojí se se všemi typy tázacích zájmen.
 

Tvorba anglických přípustkových vět s EVER

Anglické přípustkové věty pomocí složenin s EVER se tvoří velice jednoduše. Stačí spojit požadované tázací zájmeno s anglickým slovíčkem EVER. Jednotlivé možnosti, které lze tímto složením vytvořit ukazuje následující seznam:

 • however - jakkoliv
 • wherever - kdekoliv
 • whenever - kdykoliv
 • whoever - kdokoliv
 • whatever - cokoliv

 
 
Příklad anglické přípustkové věty pomocí složením s EVER

česky: Cokoliv děláš, děláš velmi zodpovědně.

anglicky: Whatever you do, you do very responsibly.

Celé tvrzení je také možné zesílit pomocí přidáním slovíčka "may":

anglicky: Wherever you may go I'll go with you.

 
Pokud tvrzení směřuje do budoucnosti:

I když bude vedlejší přípustková věta směřovat do budoucna, přeložíme ji přítomným časem.Příklad anglické přípustkové věty s EVER směřující do budoucnosti

česky: Kamkoliv půjdeš, budu s tebou.

anglicky: Wherever you go, I will be with you.


Pokud tvrzení směřuje do minulosti:

Jestliže však bude vedlejší přípustková věta směřovat do minulosti, použijeme pro její tvorbu předpřítomnou formu anglického minulého času.Příklad anglické přípustkové věty s EVER směřující do minulosti

česky: Kamkoliv jsi šel, byla jsem s tebou.

anglicky: Wherever you have gone, I was with you.

Přací věty v angličtině

Přací věty se v angličtině používají ke stejnému účelu jako v jazyce českém. Dokonce si samotná jejich formulace je českému jazyku dosti podobná. Když si v češtině něco přejeme, používáme k tomu minulý čas ("Kéž bych vyhrál milion."). V angličtině vytvoříme přací větu stejným způsobem - opět použijeme minulý čas. Sloveso "kéžby" a jeho tvary angličtina překládá dvojím způsobem:

 • I wish
 • If only

 
Způsoby tvorby přacích vět v angličtině

V angličtině ale existuje rozdíl mezi tím, jestli si přejeme změnu určitě situace nebo jestli si přejeme, aby někdo jinýněco udělal, případně aby nastala nějaká aktivní změna, která by měla za následek změnu stavu. V prvním případěpřací věty použije zmíněný minulý čas, v případě druhém umístíme před sloveso, které bude v přítomném čase, slovíčko "would".


Příklad formulace klasické přací věty v angličtině

česky: Kéž bych vyhrál v loterii.

anglicky: I wish/If only I won in a lottery.


Příklad formulace přací věty v angličtině pomocí "would"

česky: Kéž by mi přítelkyně koupila nový mobil.

anglicky: I wish my girlfriend would buy me a new cell phone.

Účelové věty v angličtině

Účelové věty jsou v angličtině poměrně hojně využívané, a protože mají svá pravidla, jak se tvoří, je dobré je znát, abychom se vyhnuli případným nedorozuměním či překlepům. Účelové věty v angličtině nejsou nijak složitou záležitostí, existuje zde však několik pravidel, kdy a jak konkrétní typ účelové věty vytvořit. Účelová věta se nejen v angličtině skládá ze dvou vět - věta hlavní a věta vedlejší. Angličtina ve své podstatě rozeznává dva typy anglických účelových vět a jejich rozdíl je dán tím, zdali podmět v obou větách je stejný či nikoli:

 • účelové věty se stejným podmětem v obou větách
 • účelové věty s různým podmětem v obou větách

 
Anglické účelové věty se stejným podmětem v obou větách

Základním a nejčastěji používaným typem účelové věty v angličtině je ten, který obsahuje v obou větách stejné podměty
 

Příklad anglické účelové věty se stejným podmětem v obou větách

česky: Jel jsem do Prahy, abych navštívil svoji babičku.

anglicky: I went to Prague to visit my grandmother.

Jestliže při tvorbě anglické účelové věty používáme v obou její částech stejný podmět, spojovací výraz "abych" (v různých osobách) překládáme jako:

 • I went to Prague to visit my grandmother.
 • I went to Prague in order to visit my grandmother. (zesílení)
 • I went to Prague so as visit my grandmother. (zesílení, v záporných větách)
 

 
Zápor anglické účelové věty se stejným podmětem v obou větách

V záporných anglických účelových větách tohoto typu lze použít jak klasické řešení ("to", "in order to"), tak jeho druhou variantu ("so as"), která se v záporných větách používá častěji.

 

Příklad anglické záporné účelové věty se stejným podmětem v obou větách

česky: David jel autem, aby nedorazil pozdě.

anglicky: David went by car not to arrive late.

anglicky: David went by car so as not to arrive late.
 

 
Anglické účelové věty s různým podmětem v obou větách

V případě, že v angličtině formujeme účelovou větu, ve které jsou nestejné podměty, musíme použít některý z následujících spojovacích výrazů:

 • in order that
 • so that
 • so

V určitých situacích je ale možné, že tyto spojky použijeme i v účelových větách o stejném podmětu. A to v případě, že po nich následuje modální sloveso (can, may, shall, will a jejich tvary v minulém čase). Nejlépe vše pochopíme samozřejmě na příkladech.

 

Příklad účelové věty v angličtině s různým podmětem v obou větách

česky: Zopakuji to, abyste to pochopili.

anglicky: I will repeat it so that you will understand.

Ve chvíli, kdy bychom obě věty chtěli zapsat v minulého čase, musíme do minulosti převést i ono modální sloveso.

česky: Zopakoval jsem to, abyste to pochopili.

anglicky: I repeated it so that you would understand.

Analogicky pak při použítí ostatních výrazů...

 

Zápor anglické účelové věty se různým podmětem v obou větách

Pro zápornou formulaci účelové věty o nestejných podmětech se zpravidla používá modální sloveso "shouldn't", které se standardně umístí před sloveso ve druhé větě.

 

 
Příklad účelové věty v angličtině s různým podmětem v obou větách

česky: Nezopakuji to, abyste to nepochopili.

anglicky: I will not repeat it so that you shouldn't understand.

 

Stáhněte si anglické výklady v PDF výkladech


PDF výklady anglické gramatiky jsme pro vás zpracovali ve spolupráci s jazykovou školou EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM.
Zpět na přehled článků
highslide