Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména v angličtině

7.5.2013 - Angličtina

Počitatelnost v angličtině

Podobně jako český jazyk i angličtina rozeznává dva druhy podstatných jmen. Můžeme je rozdělit dle toho, jak s nimi můžeme pracovat s ohledem na vyjádření jejich množství. Jedná se o to, jak lze k danému podstatnému jménu vyjádřit jeho množství a nějakým způsobem ho kvantifikovat.

Abychom jen nemluvili o abstraktních pojmech, uvedeme si konkrétní příklad, abychom demonstrovali, čím se tato problematika zabývá:

 • dvě auta = two cars
 • tři mince = three coins
 • ...

 
Na první pohled se zdá, že je všechno jasné a není se čím více zabývat. Opak je pravdou. Existují totiž výrazy, resp. podstatná jména, ke kterým nelze jednoduše přiřadit počet nebo se počet vůbec neprovádí. Známe to i z českého jazyka, např. "nábytek". Jen těžko řekneme "tři nábytky". Těmto podstatným jménům se v angličtině říká podstatná jména nepočitatelná.

 
Podstatná jména tedy lze v angličtině rozdělit do dvou skupin:

 • podstatná jména počitatelná
 • podstatná jména nepočitatelná

O počitatelnosti v angličtině

Počitatelná podstatná jména lze rozdělit na jednotlivé kusy a běžně je používáme jak v jednotném, tak v množném čísle. V čísle jednotném s nimi používáme neurčitý člen a/an, v čísle množném nikoli. Počitatelná podstatná jména zaujímají zcela majoritní část všech podstatných jmen v angličtině.


Počitatelná podstatná jména v angličtině

 • anglicky se počitatelné podstatné jméno řekne countable
 • jednotném čísle se s počitatelným podstatným jménem pojí člen
 • počitatelné podstatné jméno v angličtině lze přímo spojit s předložkou
 • ptáme-li se na množství daného počitatelného podstatného jména, používáme vazbu "How many"
 • u počitatelného podstatného jména v angličtině lze vytvořit množné číslo

 

a car -> cars

an orange -> oranges

O nepočitatelnosti v angličtině

Nepočitatelná podstatná jména nelze snadno rozdělit, obvykle se jedná o označení určitého celku nebo hmoty, jejíž části nelze spočítat. Bohužel některá anglická nepočitatelná podstatná jména nelze kvantifikovat, avšak v českém jazyce běžně jejich množství vyjadřujeme (např. informace).


Nepočitetelná podstatná jména v angličtině

 • anglicky se nepočitatelné podstatné jméno řekne uncountable
 • jednotném čísle se s nepočitatelným podstatným jménem nepojí neurčitý člen (a, an)
 • nepočitatelné podstatné jméno v angličtině nelze přímo spojit s předložkou
 • ptáme-li se na množství daného nepočitatelného podstatného jména, používáme vazbu "How much"
 • nepočitatelné podstatné jméno v angličtině zpravidla netvoří množné číslo

 

rice, milk, money, atp.

Příklady počitatelných a nepočitatelných podstatných jmen

Nyní si ukážeme nějaké příklady počitatelných a zejména nepočitatelných podstatných jmen. Nejprve je dle tabulky rozčleníme na jednotné a množné číslo a následně se zaměříme i na taková podstatná jména, která v angličtině mohou vystupovat jak jako počitatelná, tak jako nepočitatelná.


Následující tabulka zobrazuje, jakým způsobem lze rozdělit podstatná jména na počitatelná a nepočitatelná dle toho, jestli tvoří či netvoří množné číslo.

 

 

Singular (jednotné číslo)       

Plural (množné číslo)        

počitatelná

a house, an apple, a biscuit houses, apples, biscuits

nepočitatelná       

milk, rice, coffee  

Nepočitatelná podstatná jména v angličtině

Asi nemá smysl zde uvádět počitatelná podstatná jména, protože to by ani nešlo. Spíš bych zde uvedl několik základních nepočitatelných podstatných jmen, která se v angličtině vyskytují, s tím, že ostatní, zde neuvedená, jsou pak ta počitatelnáAngličtina pro samouky Vám nyní představí některá z oněch nepočitatelných.

Tabulka nejdůležitějších nepočitatelných podstatných jmen v angličtině

anglicky                

česky                 

anglicky               

česky                

 
time čas cancer rakovina
hair vlasy jewelery klenoty
money peníze food jídlo
progress pokrok work práce
furniture nábytek advice rada
accommodation ubytování hope naděje
luggage zavazadla news zpráva
knowledge znalost clothing oblečení
love láska permission povolení
scenery scenérie information informace
thunder hrom lightning blesk
toast toust snow sníh
sugar cukr rain déšť
rubbish odpadky traffic doprava
weather počasí music hudba
sport sport fruit ovoce
spaghetti špagety flour mouka

Ukázka podstatných jmen, která jsou zároveň počitatelná i nepočitatelná

angličtině existují i výrazy, které mohou v určitém významu být počitatelné, avšak v jiném významu jsou naopak nepočitatelné. Tato podstatná jména je zapotřebí znát, vědět o nich a dle konkrétního kontextu, ve kterém je slovo použito, pak rozhodnout, zdali se jedná o jeho počitatelnou či nepočitatelnou formu. Typickými představiteli této kategorie jsou podstatná jména:

 

nepočitatelné

počitatelné

glass -> sklo glass -> sklenička
wood -> dřevo wood -> les
experience -> zkušenost experience -> zážitek
paper -> papír paper -> noviny
chicken -> kuře - ve významu masa        chicken -> kuře - ve významu zvířete       

Angličtina - počitatelnost - partitiva - partitives

Mnohdy je zapotřebí i u nepočitatelných podstatných jmen vyjádřit jejich množství (např. "Podej mně dva papíry."). K tomuto účelu využíváme v angličtině tzv. partitiva (anglicky partitives). Partitives označují část nějakého celku či balení bez ohledu na to, zdali se pojí k počitatelnému či nepočitatelnému podstatnému jménu. A právě proto nacházejí uplatnění při kvantifikaci nepočitatelných podstatných jmen v angličtině. Pojďme si nyní v rámci tohoto kurzu, kde je prezentována angličtina online, ukázat nejpoužívanější partitives.

Tabulka nejdůležitějších partitiv u počitatelnosti podstatných jmen v angličtině

anglicky

česky

a packet of tea balení čaje
a loaf of bread bochník chleba
a cup of tea šálek čaje
a cube of ice kostka ledu
an item (piece) of information        položka (trocha) informace
an item (piece) of advice položka (trocha) rady
a tube of toothpaste tuba zubní pasty
a drop of water kapka vody
a sheet of paper list papíru
a two pairs of trousers dva páry kalhot
a bar of chocolate tabulka čokolády
a jar of jam sklenice džemu
a slice of bread krajíc chleba
a sip of water doušek vody

Příklad partitiv u počitatelných a nepočitatelných jmen v angličtině

Díky partitives pak můžeme poměrně jednoduše vyjádřit jednotlivá množství uvedených podstatných jmen. Například:

 
Podej mně dava papíry. -> Give me two sheets of paper.
Potřebuji tři informace. -> I need three pieces of information.

Stáhněte si PDF výklady zdarma - počítatelnost v angličtině

Zpět na přehled článků
highslide