Osobní a přivlastňovací anglická zájmena

8.5.2013 - Angličtina

Osobní a přivlastňovací anglická zájmena

V tomto článku se dozvíte základy použití zájmen v angličtině a v neposlední řadě také řadu příkladů jejich použití. Nejprve se podíváme na anglická osobní a přivlastňovací zájmena, v druhé části stránek věnované angličtině online zmíníme zájmena typu other, another apod. a pod odkazem "příklady" pak můžete naleznout jednotlivé příklady vztahující se k probrané problematice.

Osobní anglická zájmena

Stejně jako v češtině, existují v angličtině zájmena osobní, která označují nějaké osoby, věci či skutečnosti. Osobní zájmena tedy v angličtině můžeme rozčlenit na jednotná a množná. Následující tabulka zobrazuje, jak se anglicky dají vyjádřit osobní zájmena a vždy v závorce také najdete jejich české ekvivalenty.

Tabulka osobních anglických zájmen


jednotné číslo       

množné číslo       

I (já) we (my)
you (ty) you (vy)
he, she, it (on, ona, ono) they (oni, ony)

Přivlastňovací anglická zájmena

Existuje rovněž řada zájmen, kterými si lze vypomoci při přivlastňování. Říkáme jim přivlastňovací zájmena. Ta v angličtině používáme ve chvíli, když chceme nějakou věc, vlastnost či cokoli jiného přivlastnit určité osobě. Každé osobní zájmeno (popsané výše) má v angličtině (podobně jako v češtině) svůj specifický tvar, který následně spojíme s příslušným přivlastňovaným předmětem (vlastností, osobou, ...). Následující tabulka popisuje, jak jsou přivlastňovací zájmena v angličtině tvořena.

Tabulka přivlastňovacích anglických zájmen
 

jednotné číslo        

množné číslo       

my (můj) our (naše)
your (tvůj) your (vaše)
his, her, its (jeho, její, toho) their (jejich)

Zájmena another, other, the other, ...

Se zájmeny anotherother, či the other se můžeme setkat poměrně často, neboť se jedná o zájmena, která se v angličtině používají velice hojně. Proto je vhodné, abychom tuto problematiku precizně ovládali a v případě potřeby použili ten správný tvar daného anglického zájmena. Obecně lze říci, že většina z těchto tvarů lze přeložit do češtiny jako "jiný", nicméně zde existují jisté niance a také přesně definované rozdíly v použití. Pojďmě se tedy v tomto mini kurzu angličtiny pro samouky podívat, kdy se které anglické zájmeno používá.

Použití zájmen another, other, the other, ...

Při použití je potřeba dát pozor, zdali podstatné jméno, ke kterému se dané zájmeno váže, je:

  • v čísle jednotném či množném,

  • počitatelné či nepočitatelné,

  • uvnitř či na konci věty.

Tabulka použití zájmen another, other, the other, ...
 

Podstatné jméno v j.č.       

Podstatné jméno v mn.č.       

Na konci věty       

ANOTHER (car)
jiný, ještě jeden
 
OTHER (cars)
jiné, jiní
OTHERS
jiné, jiní
SOME OTHER (water)
nějaký jiný
 
   
THE OTHER (car)
ten druhý
THE OTHER (cars)
ty ostatní, ti druzí
THE OTHERS
ty ostatní, ti druzí


Anglická zájmena v prvním a třetím řádku tabulky použijeme, pokud podstatná jména, ke kterým se dané anglické zájmeno vztahuje, jsou počitatelná. Naopak variantu v druhém (prostředním) řádku použijeme pro podstatná jména nepočitatelná - tedy ta, před které nemůžeme umístit neurčitý člen.

Osobní a přivlastňovací anglická zájmena v příkladech

V této části se podíváme na praktické použití problematiky zájmen v angličtině, kterou jsme se zabývali v předešlých odstavcích. Následují příklady použití anglických zájmen rozčleněných dle tří kategorií - osobní anglická zájmenapřivlastňovací anglická zájmena a anglická zájmena anotherother, apod.

Příklady na osobní anglická zájmena

Máme to?     Do we have it?

Já bydlím v domě.     I live in a house.

Ona má velkého psa.     She has a big dog.

Oni se právě učí.     They are studing just now.

Ty máš nový počítač?     Do you have a new computer?

 

Příklady na přivlastňovací anglická zájmena

Vidím jeho auto.     I see his car.

Náš dům má 12 oken.     Our house has 12 windows.

Její pes má moji hračku.     Her dog has my toy.

Jsem jejich učitel.     I'm their teacher.

To je tvůj nový počítač?     Is this your new computer?

 

Příklady na zájmena another, other, the other, ...

Líbí se mně jiná auta.     I like other cars.

Ten druhý dům má jen tři okna.     The other house has only three windows.

Ona chce ještě jednoho psa.     She wants another dog.

Dej mi nějakou jinou radu.     Give me some other advice.

Tento počítač je rychlejší než ty ostatní.     This computer is faster that the others.

Stáhněte si PDF výklady zdarma - anglická zájmena

Zpět na přehled článků
highslide