Německé profesní a kvalifikační jazykové zkoušky Goethe

9.6.2013 - Němčina

Jazykové zkoušky Goethe-Zertifikat

Jazykové zkoušky Goethe jsou ve světě uznávaným dokladem vaší jazykové úrovně. Pro mnoho zaměstnavatelů, firem a vzdělávacích institucí jsou zárukou vaší jazykové kvalifikace. Jazykové zkoušky Goethe odpovídají svými úrovněmi Společnému evropskému referenčnímu rámci pro výuku jazyků. 

Společný evropský referenční rámec pro jazyky

Společný evropský referenční rámec poskytuje obecný základ pro vypracovávání jazykových sylabů, směrnic pro vývoj kurikul, zkoušek, učebnic atd. v celé Evropě. V úplnosti popisuje, co se musí studenti naučit, aby užívali jazyka ke komunikaci, a jaké znalosti a dovednosti musí rozvíjet, aby byli schopni účinně jednat. Popis se rovněž týká kulturního kontextu, do něhož je jazyk zasazen. Rámec také definuje úrovně ovládání jazyka, které umožňují měřit pokrok studentů v každém stadiu učení se jazyku a v průběhu celého života studenta.

Jazykové úrovně dle Evropského referenčního rámce pro jazyky

A1 - základní uživatel

Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci.

A2 - základní uživatel

Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.

B1- samostatný uživatel

Rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace (input) týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.

B2 - samostatný uživatel

Dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.

C1 - zkušený uživatel

Rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů. Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umí jazyka užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze.

C2 - zkušený uživatel

Snadno rozumí téměř všemu, co si vyslechne nebo přečte. Dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů a přitom dokáže přednést polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě. Dokáže se spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové odstíny dokonce i ve složitějších situacích.

Vyzkoušejte vstupní jazykový test z němčiny zdarma

Na našem webu ONLINE jazyky si můžete vyzkoušet vstupní jazykový test z němčiny zdarma nebo můžete vyzkoušet diagnostický test z němčiny na oficiálním webu Goethe Institutu.

Příprava ke kvalifikačním a profesním jazykovým zkouškám Goethe

Doporučujeme docházkové jazykové kurzy od Goethe Institut a renomované jazykové školy v ČR. Pro ty, kteří nemají čas a chtějí se při výuce bavit, doporučuje online jazykové kurzy pro samouky, které formátem svých cvičení připravují k jazykovým zkouškám Goethe a zároveň umožňují kompletní nácvik německé jazykové zkoušky Goethe nanečisto.

Profesní a kvalifikační jazyková zkouška z němčiny A1 - Goethe Zertifikat A1

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 předpokládá jednoduché jazykové znalosti. Odpovídá prvnímu stupni (A1) šestistupňové kompetenční škály Společného evropského referenčního rámce. 

Po složení zkoušky A1 budete schopni dorozumět se základním způsobem německy.
Dokážete například:

 • porozumět v běžných situacích krátkým, jednoduchým otázkám, pokynům a sdělením, ale také vzkazům na záznamníku, veřejným hlášením a krátkým rozhovorům,

 • pochopit relevantní informace z krátkých písemných textů, veřejných informačních tabulí a drobných inzerátů,

 • používat čísla, udávat množství, časové údaje a ceny a také jim rozumět,

 • vyplňovat formuláře s jednoduchými a osobními údaji,

 • psát krátká soukromá sdělení,

 • představit se při rozhovoru a odpovědět na základní otázky ke své osobě,

 • formulovat v každodenních situacích obvyklé otázky a prosby a reagovat na ně.

 

Z jakých částí se zkouška Goethe A1 skládá?

Písemná část - 1 hodina 5 minut

Ústní část - 15 minut

Stáhněte si zdarma kompletní test v PDF a MP3 poslechy - Goethe Zertifikat A1:

Profesní a kvalifikační jazyková zkouška z němčiny A2 - Goethe Zertifikat A2

A2 Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2 předpokládá základní jazykovou vybavenost. Odpovídá druhému stupni (A2) šestistupňové kompetenční škály Společného evropského referenčního rámce. 

 
Po složení zkoušky A2 budete schopni dorozumět se základním způsobem německy.
Dokážete například:

 • porozumět nejdůležitějším informacím z běžných rozhovorů, ale také krátkým oznámení v rádiu či telefonickým sdělením,

 • pochopit nejdůležitější informace z krátkých novinových článků, běžných oznámení a veřejných informačních tabulí,

 • vyplnit běžné formuláře v obchodě, bance či na úřadu,

 • psát sdělení týkající se Vašeho bezprostředního okolí,

 • představit se při rozhovoru a komunikovat o své životní situaci,

 • při rozhovoru pokládat a zodpovídat otázky týkající se obvyklých témat,

 • v běžné komunikaci něco dojednat či vyjednat.

Z jakých částí se zkouška Goethe B2 skládá?

Písemná část - 1 hodina 10 minut

Ústní část - 15 minut

Stáhněte si zdarma kompletní test v PDF a MP3 poslechy - Goethe Zertifikat A2:

Profesní a kvalifikační jazyková zkouška z němčiny B1 - Goethe Zertifikat B1

Zkouška Goethe-Zertifikat B1 je zkouškou z německého jazyka pro mladistvé a dospělé. Jejím složením prokážete, že zvládáte samostatně používat německý jazyk v běžných hovorových situacích. Zkouška odpovídá třetímu stupni (B1) dle škály Společného evropského referenčního rámce.

Po složení zkoušky Goethe B1 dokážete například:

 • v obvyklých situacích detailně porozumět důležitým informacím z rozhovorů, veřejných hlášení a zpráv v rádiu,

 • přesně pochopit důležité informace z novinových článků, statistik a popisů týkajících se běžných situací,

 • psát souvislá soukromá nebo formální sdělení jako dopisy či e-maily,

 • vést jednoduchý rozhovor na téma, které Vás osobně zajímá, krátce vyjádřit svůj názor na dané téma a přiměřeně reagovat na postoj partnera,

 • v každodenní situaci o něčem informovat, něco navrhnout či dohodnout.

Z jakých částí se zkouška Goethe B1 skládá?

Písemná část - 2 hodiny 30 minut

Ústní část - 15 minut

Stáhněte si zdarma kompletní test v PDF a MP3 poslechy - Goethe Zertifikat B1:

Profesní a kvalifikační jazyková zkouška z němčiny B2 - Goethe Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat B2 předpokládá pokročilou jazykovou vybavenost. Zkouška odpovídá čtvrtému stupni (B2) šestistupňové kompetenční škály Společného evropského referenčního rámce. 

Po složení zkoušky Goethe B2 dokážete například:

 • porozumět hlavnímu obsahu konkrétních i abstraktních témat a relevantním informacím (např. v rozhlasových pořadech),

 • porozumět široké paletě textů – jak těm kratším (např. oznámení), tak rovněž delším, složitějším informativním textům, komentářům a zprávám,

 • jasně a strukturovaně písemně pojednat o složitých skutečnostech a rovněž opravovat chybné texty ostatních,

 • jasně a strukturovaně ústně pojednat o všeobecných otázkách a tématech z oblastí vlastního zájmu,

 • aktivně se účastnit diskuzí na Vám známá témata, zaujímat stanoviska a prezentovat své postoje.

Z jakých částí se zkouška Goethe B2 skládá?

Písemná část - 3 hodiny 10 minut

Ústní část - 10 minut

Stáhněte si zdarma kompletní test v PDF a MP3 poslechy - Goethe Zertifikat B2:

Profesní a kvalifikační jazyková zkouška z němčiny C1 - Goethe Zertifikat C1

Goethe-Zertifikat C1 předpokládá velmi pokročilou jazykovou vybavenost. Odpovídá pátému stupni (C1) šestistupňové kompetenční škály Společného evropského referenčního rámce.

Po složení zkoušky Goethe C1 dokážete například

 • bez větší námahy porozumět delším rozhlasovým příspěvkům i relacím a přednáškám,

 • porozumět široké paletě textů, rovněž delším a složitějším informativním textům, komentářům a zprávám,

 • jasně a strukturovaně v písemné úvaze pojednat o složitějších skutečnostech a přitom volit prostředky přiměřené čtenáři,

 • ústně spontánně a plynně komunikovat, projevovat vlastní názor, precizně formulovat myšlenky a postoje a podrobně prezentovat vlastní příspěvky.

Z jakých částí se zkouška Goethe C1 skládá?

Písemná část - 3 hodiny 10 minut

Ústní část - 10 minut

Stáhněte si zdarma kompletní test v PDF a MP3 poslechy - Goethe Zertifikat C1:

Profesní a kvalifikační jazyková zkouška z němčiny C2 - Goethe Zertifikat C2

Od 1. 1. 2012 nahrazuje Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom tři dosavadní zkoušky Goethe-Zertifikat: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) a Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS).

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom předpokládá vysoce pokročilou jazykovou úroveň a odpovídá šestému, tedy nejvyššímu stupni C2 kompetenční škály Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. 

Po složení zkoušky zvládnete například

 • bez námahy porozumět všemu, co v němčině čtete a slyšíte,

 • shrnout informace z různých písemných a ústních zdrojů a přitom v souvislostech nastínit zdůvodnění či vysvětlení,

 • vyjadřovat se spontánně, velmi plynně a přesně a i v případě složitějších skutečností formulovat jemné významové nuance.

Z jakých částí se zkouška Goethe C2 skládá?

Písemná část - 5 hodin

Ústní část - 20 minut

Stáhněte si zdarma kompletní test v PDF a MP3 poslechy - Goethe Zertifikat C2:

Kde a jak složit profesní a kvalifikační jazykovou zkoušku Goethe z Němčiny?

Všechny tyto mezinárodní zkoušky můžete složit na Goethe Institutu. Goethe-Institut je kulturní institut Spolkové republiky Německo s celosvětovou působností. Toto centrum podporuje znalost německého jazyka v zahraničí a pěstuje mezinárodní kulturní spolupráci. Jednou z jeho mnoha aktivit je právě organizování mezinárodních jazykových zkoušek. 

Zpět na přehled článků
highslide