Množné číslo v angličtině

28.4.2013 - Angličtina

Množné číslo v angličtině - písmeno "s" na konci slovesa

Tento článek o angličtině pro samouky byl vytvořen, aby poskytl základní informace o tvorbě množného čísla v angličtině. Nejprve se seznámíme s nejjednodušším řešením a řekneme si, jak se obecně tvoří množné číslo v angličtině. V následujících odstavích se pak zaměříme na pravidla, kdy se používají slovíčka much a many a some, any a no, které s množným číslem bezprostředně souvisí.

Většina podstatných jmen v angličtině tvoří množné číslo pomocí přidání koncovky "s", která se jednoduše nalepí na konec onoho podstatného jména.

 • kočka › a cat › cats

 • stůl › a table › tables

Množné číslo v angličtině, kdy jen "s" nestačí

U podstatných jmén končících na vyslovované sščž, nebo například , po kterých není možné koncovku "s" zřetelně vyslovit, přidáváme koncovku ve tvaru "es" vyslovovanou obvykle jako /iz/. Tím se elegantně vyřeší problém s výslovností a nepřirozenému komolení anglických výrazů.

 • krabice › a box › boxes /boksiz/
 • autobus › a bus › buses

Podstatná jména končící na souhlásku + y, koncové "y" změkčují na i a přidávají es. Tím se i trochu pozmění výslovnost, kdy se koncovka "ies" jakoby protáhne /i:s/.

 • země › a country › countries
 • deníček › a diary › diaries

Pozor na podstatná jména, která sice končí na "y" ,ale předchází mu některá ze samohlásek (a, e, i, o, u), např. a day. U takových podstatných jmen se pouze přidává koncové "s" při zachování obvyklé výslovnosti : a day – days!!

Množné číslo v angličtině a nepravidelné tvary podstatných jmen

Kromě již zmíněných skupin pro množné číslo existuje i skupina nepravidelných podstatných jmen, u kterých nelze množné číslo jednoduše odvodit. Mezi nejběžnější taková podstatná jména patří následující:

 • muž › a man › men
 • žena › a woman › women
 • dítě › a child › children

Přehled pro vytvoření množných čísel v angličtině v tabulce:

jednotné číslomnožné číslo
cat, table, car… + S = cats, tables, cars
box, watch, dress… + ES = boxes, watches, dresses
country, diary… + IES = countries, diaries
woman, man, child, person, tooth women, men, children, people, teeth

Množné číslo v angličtině - použití much a many

Pracujeme-li v angličtině s množným číslem podstatných jmen, často narazíme na situaci, kdy budeme chtít vyjádřit množství - konkrétně pak třeba říci, že je něčeho hodně (mnoho). Angličtina pro to používá vícero výrazů, ale mezi nejčastější patří much a many. Významově jsou obě slova naprosto totožná, avšak zde existuje rozdíl v použití. Na ten se právě podíváme.

Množné číslo v angličtině - Much

Much /mač/ (mnoho, hodně ) - používáme ve větách k vyjádření velkého množství (množného čísla) s NEPOČITATELNÝMI podstatnými jmény. Většinou se objevuje v záporných větách.

 • anglickyThere isn't much snow in the mountains.
 • českyNa horách není mnoho sněhu.
 • anglickyI don't have much money.
 • českyNemám moc peněz.

Množné číslo v angličtině - Many

Many /meni/ (mnoho, hodně) používáme ve větách k vyjádření velkého množství s POČITATELNÝMI podstatnými jmény (a protože vyjadřujeme velké množství, nesmíme zapomenout na to, že hovoříme v množném čísle), používá se jak v záporech tak kladných větách.

 • anglickyThere aren‘t many cars on the streets.
 • českyNa ulici není mnoho aut.
 • anglickyI have got many good books.
 • českyMám mnoho dobrých knih.

Množné číslo v angličtině - much a many v otázkách

Oba výrazy se hojně využívají v otázkách na počet (How many?) či množství (How much?).

How much? (kolik? jak mnoho?) používáme s nepočitatelnými podstatnými jmény:

 • anglickyHow much milk is in the fridge?
 • českyKolik mléka je v lendici?
 

How many? (kolik – jaký počet?) používáme s počitatelnými podstatnými jmény:

 • anglickyHow many cars have you got?
 • českyKolik máš aut?

Množné číslo v angličtině a "some", "any" a "no"

V této části webu věnované výuce angličtiny online se podíváme na problematiku neurčitého členu ve spojení s množným číslem podstatného jména. Chceme-li se vyjádřit o určitém podstatném jménu v jednotném čísle neurčitě, použijeme neurčitý člen "a" nebo "an". Jestliže však chceme stejného významového výsledku dosáhnout pro množné číslo, musíme v angličtině využít speciálních výrazových prostředků - "some", "any" a případně "no", které mají neurčitý významový charakter. "Some" lze přeložit jako "nějaký/některý", "any" jako "nějaký/některý/žádný" a "no" jako "žádný".

Množné číslo v angličtině ve spojení se "Some" – nějaký, některý

"Some" používáme jako člen neurčitýmnožným číslem podstatných jmen a s nepočitatelnými podstatnými jmény nejčastěji v KLADNÝCH VĚTÁCH. Existují však další speciální případy, kdy je vhodné tento tvar použít. Například v otázce, na kterou očekáváme kladnou odpověď, či ve zdvořilých nabídkách a žádostech.
 • anglickyThere are some tables in that room.
 • českyV místnosti jsou nějaké stoly.
 • anglickyI need some milk.
 • českyPotřebuji nějaké mléko.
 • anglickyIs somebody there?
 • českyJe tem někdo? (těžko bude odpověď znít NE)

Množné číslo v angličtině ve spojení s "Any" – žádný, nějaký

"Any" se používá v množném čísle podstatných jmen a s nepočitatelnými podstatnými jmény V ZÁPORECH (ŽÁDNÝ) A OTÁZKÁCH (NĚJAKÝ). "Any" lze také použít ve větě kladné a to v případě, že ho použijeme jako složeninu (kamkoliv, kdykoliv,...).

 • anglickyThere aren't any students in the classroom.
 • českyVe třídě nějsou žádní studenti.
 • anglickyAre there any books in that bag?
 • českyJsou v batohu nějaké knihy?
 • anglickyYou can go anywhere.
 • českyMůžeš jít kamkoliv.

Množné číslo v angličtině ve spojení s "no" - žádný

"No" používáme výlučně v záporných větách. Při použití "no"množným číslem v angličtině si však musíme dát pozor, aby sloveso bylo v kladném tvaru. Buď tedy zvolíme "any" + záporné sloveso nebo "no" + kladné sloveso.

 • anglickyI haven't any money.
 • českyNemám žádné peníze.
 • anglickyI have no money.
 • českyNemám žádné peníze.
Zpět na přehled článků
highslide