Minulý čas prostý v anglitině

23.11.2012 - Angličtina

V minulém díle jste se seznámili s přítomným časem prostým (present simple), na který dnes navážeme dalším, poměrně jednoduchým a hojně využívaným minulým časem prostým. Ten vyjadřuje ukončený nebo jednorázový děj a velmi často se s ním setkáváme ve vyprávění. Nemá žádný vztah k současnosti a řadí za sebou děj v takovém pořadí, v jakém se uskutečnil. Čas konání je dán příslovečným určením času, případně jej vysledujeme z kontextu. Nyní si ukážeme, jak se věty v minulém času přítomném tvoří a jaké je jejich další využití.

Minulý čas prostý – tvoření

Tvorba věty v minulém času prostém je poměrně jednoduchá, poprvé se však setkáme s nepravidelnými slovesy. Zatímco u pravidelných sloves přidáváme příponu -ed, u nepravidelných používáme speciální tvar.

Pozor! U některých pravidelných sloves, které končí na -e, -y, případně jednoslabičných sloves, dochází ke změně pravopisu.

Př.:

open – opened

type – typed

carry – carried

live - lived

Nepravidelných sloves existuje více než 250, při čemž pro běžnou konverzaci postačí umět okolo 100 z nich. Některá nepravidelná slovesa mají oba tvary – pravidelnénepravidelné (např. sloveso learn = učit se; můžeme použít pravidelný tvar learned i nepravidelný tvar learnt). Zatímco pravidelnou formu použijeme spíše v běžném hovoru, s nepravidelným tvarem se setkáváme v literatuře a formální korespondenci.

Zápor a otázka

Při tvorbě otázky či záporu v minulém čase prostém používáme pomocné sloveso do, tedy jeho minulý tvar did (zápor pak did not, zkráceně didn't) a infinitiv významového slovesa bez to. Tvar pomocného slovesa je stejný pro všechny osoby (na rozdíl od do, které se ve 3.os. přítomného času prostého přechyluje na does).U pomocného (be) nebo modálního (can) významového slovesa nahrazujeme did záporkou not, kterou dáváme za sloveso.

I didn't go to school last week.

She didn't have dinner yesterday.

He coluld choose any option.

Otázka v minulém čase prostém se tvoří stejně jako u ostatních časů. Za tázacím zájmenem (When...) následuje pomocné sloveso did, podmět (she), významové sloveso (make) a zbytek věty.

What did he buy last month?

How much she earned last year?

Did you enjoy it?

Kdy minulý čas prosty používáme?

Minulý čas prostý slouží k vyjádření skutečností, které proběhly někdy v minulosti. Mnohdy jsou určeny časovým údajem a nachází využití ve vyprávění.

At that moment he wanted ice cream.

I ate my lunch two hours ago.

Three weeks ago we travelled to USA.

Minulý čas prostý využíváme také pro vyjádření děje, který v minulosti probíhal opakovaně. To bychom mohli analogicky přirovnat k vyjádření opakovaného děje v prostém času přítomném (např. He eats sweets very often – Velmi často jí sladkosti). Minulý čas posouvá skutečnost do minulosti, která je již ukončena.

When I was a student, I travelled back home every weekend.

Whan he was a kid, he ate sweets very often.

Minulý čas prostý používáme i v případě, kdy chceme vyjádřit minulost, ke které došlo během jiného děje, tedy v kombinaci s minulým časem průběhovým.

Př.:

Rozbil jsem okno, když jsem hrál fotbal.

He broke a window when he was playing football.

To, že rozbil okno, je vyjádření události, která se stala v době, kdy hrál fotbal.

 

Ve větách, které vyjadřují stálé stavy v minulosti či dlouhotrvající stavy však většinou minulý čas průběhový nepoužíváme.

Př.

When I lived in Brusel I worked as a shop assistant.

Když jsem žil v Bruselu, pracoval jsem jako prodavač.

Vyjadřuje, že jako prodavač jsem pracoval po celou dobu.

Pokud bychom použili minulý čas průběhový, změnil by se význam věty. Znamenala by, že jsme povolání vykonávali pouze dočasně.

 

Nyní již víte, jak se minulý čas prostý tvoří a kde ho můžete použít. Skutečně se nejedná o nic složitého, viďte? Nezapomínejte však na to, že opakování je matka moudrosti a vyzkoušejte proto celou řadu cvičení, které jsme pro vás přichystali v rámci výuky OnlineJazyků.

Zpět na přehled článků
highslide