Jazykové zkoušky Cambridge - KET, PET, FCE

8.4.2013 - Angličtina

Ve spolupráci s prvním českým autorizovaným centrem Cambridge ESOL vám přinášíme aktuální informace o široce uznávaných jazykových zkouškách Cambridge ESOL. Evropské vzdělávací centrum nabízí Cambridge zkoušky za nejvýhodnější ceny v České republice. Článek čerpá výhradně z autorizovaných podkladů Cambridge ESOL.

Jazykové zkoušky Cambridge ESOL

University of Cambridge ESOL Examinations je tvůrce světoznámých certifikátů určených učícím se anglicky i učitelům. Zkoušky Cambridge ESOL skládají každý rok 3,5 milionu lidí ze 130 zemí. V České republice patří zkoušky Cambridge už mnoho let k nejpopulárnější jazykovým zkouškám.

Zkouška Cambridge Vám pomůže dostat se na vysněnou vysokou školu, zlepší Vaši šanci najít dobrou práci, objektivně zhodnotí Vaše pokroky ve výuce angličtiny. 

Certifikáty úspěšných kandidátů pak celosvětově uznává více než 13.000 univerzit, zaměstnavatelů, autorit a úřadů, včetně českého MŠMT a vládních institucí v ČR. Mnoho škol včetně předních univerzit přihlíží k výsledkům Cambridge zkoušek a mnoho jich dokonce přiznává studentům, kteří doloží Cambridge certifikát požadované úrovně, bodovou bonifikaci u přijímacího řízení.

Uznatelnost a prestiž jazykových zkoušek Cambridge ESOL

Zkoušky Cambridge jsou těsně propojeny se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (Common European Framework of Reference for Languages - CEFR). Spojení zkoušek Cambridge se systémem CEFR je založeno na dlouholetých výzkumných projektech. Kromě toho odpovídají jednotlivé zkoušky Cambridge i úrovním ALTE (Association of Language Testers in Europe - Asociace evropských jazykových zkoušejících). Protože úrovně CEFR a ALTE jsou přesně definované a popsané, má instituce uznávající zvolený certifikát Cambridge jistotu, že jeho držitel ovládá angličtinu na přesně určené úrovni.

 
Ministerstva a státní organizace uznávající zkoušky Cambridge

Zkoušky Cambridge různých úrovní jsou v mnohých případech uznávány ministerstvy a státními organizacemi, například při výběru zaměstnanců a školení učitelů v sektoru veřejného školství.

V České republice jsou zkoušky Cambridge uznávány Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem školství a ve státní správě.

 
Zaměstnavatelé a odborné organizace uznávající zkoušky Cambridge

Zkoušky Cambridge jsou uznávány mnohými firmami s globální působností.

Mezi nimi najdeme tak známé korporace jako Unilever, HP, Siemens, Sony, GlaxoSmithKline, Nestle, Microsoft, Adidas nebo Coca-Cola. V České republice jsou zkoušky Cambridge uznávány i velkým počtem dalších menších firem.

Firmy a instituce, které zajišťují jazykovou výuku pro své zaměstnance, používají zkoušky Cambridge jako nástroj ověřující pokrok ve výuce. Certifikáty jsou také obecně používané během náboru a jako součást dalšího pracovního rozvoje zaměstnanců.

Chcete-li se dále rozvíjet nebo zvětšit své šance na trhu práce, jeden z certifikátů Cambridge Vám v tom určitě pomůže.

 
Vysoké školy uznávající zkoušky Cambridge ESOL

Zkoušky Cambridge jsou obecně uznávány vysokými školami v České republice a v zahraničí.

Držitel certifikátu Cambridge často nemusí skládat přijímací zkoušky z angličtiny či navštěvovat jazykové kurzy vybrané vysoké školy.

Vysoké školy v takových zemích jako jsou Velká Británie, Kanada, Nový Zéland, Austrálie nebo USA uznávají zkoušky CAE, CPE a IELTS (obvykle s aspoň 6.0 body, to závisí na konkrétní fakultě nebo vysoké škole) jako doklad toho, že budoucí student má dostatečné jazykové dovednosti nutné pro studium v angličtině.

Key English Test - KET

Zkouška KET ověřuje znalost angličtiny na úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Jestliže jste se začali učit anglicky teprve nedávno a dokážete ji používat v každodenních situacích v omezeném rozsahu, je zkouška KET právě pro Vás.

 
Proč KET?

 • Zkouška KET testuje praktickou znalost angličtiny na základní úrovni a ověřuje všechny čtyři jazykové dovednosti - čtení, poslech, psaný a ústní projev. Hodnotí se také znalost gramatiky a slovní zásoby. Tyto znalosti jsou ověřovány na materiálech, vycházejících z každodenních situací.  
 • KET Vám pomůže ohodnotit Vaše pokroky ve výuce angličtiny. Když složíte zkoušku KET, seznámíte se s formátem zkoušek Cambridge, což Vám v budoucnu pomůže při skládání zkoušek i na vyšších úrovních pokročilosti.
 • Každý kandidát dostává písemnou zprávu, která ukazuje výsledky dosažené v jednotlivých částech zkoušky. Pokud zkoušku složíte, dostanete certifikát University of Cambridge ESOL Examinations, který platí celý život.

 
Pro koho je KET?

 • KET je určen těm, kdo používají angličtinu na základní úrovni
 • KET je určen pro mládež i pro dospělé

 

Z jakých částí se skládá zkouška KET?

 • Čtení a psaní (Reading and Writing)
 • Poslech (Listening)
 • Mluvený projev (Speaking)
 

Paper 1
Reading and Writing

V této části zkoušky se hodnotí schopnost číst a rozumět textům ze zdrojů jako jsou informační cedule, brožury, noviny nebo časopisy. Kandidát měl by být schopný porozumět hlavnímu smyslu textu a poradit si s neznámými slovy a gramatickými strukturami.

Kandidát má doplnit mezery v jednoduchých textech, vyplňuje formuláře a píše jednoduchý text o délce 20-25 slov.

1 hodina 10 minut

Paper 2
Listening

V této části zkoušky je hodnoceno porozumění hlavní myšlence nahraných materiálů, jako jsou např. inzeráty, monology. Všechny výpovědi jsou nahrány v mírném tempu.

30 minut

Paper 2
Speaking

V této části zkoušky se hodnotí schopnost používání angličtiny v interakci se zkoušejícím a druhým kandidátem (ústní část kandidáti většinou skládají ve dvojicích). Každý z kandidátů by měl být schopen klást jednoduché otázky týkající se jeho života a odpovědět na ně, vyjádřit, co má a nemá rád atd.

8-10 minut


 

Stáhněte si kompletní test Cambridge KET zdarma

Preliminary English Test - PET

Zkouška PET ověřuje znalost angličtiny na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Pokud dokážete požívat angličtinu v každodenních situacích (jako použití jednoduchých učebnic, četba jednoduchých článků, psaní jednoduchých dopisů, zhotovení poznámek během setkání), PET je zkouška pro Vás.

 
Proč PET?

 • PET patří mezi nejoblíbenější zkoušky Cambridge ESOL.
 • PET je uznávána velkým počtem zaměstnavatelů a různými vzdělávacímí institucemi na celém světě.
 • Zkouška PET ověřuje praktickou znalost angličtiny na středně pokročilé úrovni a ověřuje všechny čtyři jazykové dovednosti - čtení, poslech, psaný a mluvený projev. Hodnotí se také znalost gramatiky a slovní zásoby. Tyto znalosti jsou ověřovány na materiálech, vycházejících z každodenních situací. PET Vám pomůže ohodnotit Vaše pokroky ve výuce angličtiny. Když složíte zkoušku PET, poznáte formát zkoušek Cambridge, což Vám v budoucnu pomůže při skládání zkoušek i na vyšších úrovních pokročilosti.
 • Každý kandidát dostává písemnou zprávu, která ukazuje výsledky získané v jednotlivých částech zkoušky. Pokud zkoušku složíte, dostanete certifikát University of Cambridge ESOL Examinations, který platí celý život.

 
 
Pro koho je PET?

 • PET je určen těm, kdo používají angličtinu na středně pokročilé úrovni
 • PET je určen pro mládež i pro dospělé

 
 
Z jakých částí se skládá zkouška PET?
 

 • Čtení a psaní (Reading and Writing)
 • Poslech (Listening)
 • Mluvený projev (Speaking)
 

Paper 1
Reading and Writing

V této části zkoušky se hodnotí schopnost číst a rozumět textům ze zdrojů jako jsou informační cedule, brožury, noviny nebo časopisy. Kandidát měl by být schopný porozumět hlavnímu smyslu textu, způsobu, jakým text působí na čtenáře, a také si poradit s neznámou slovní zásobou a gramatickými strukturami.

Cvičení, která se vyskytují v této částo zkoušky, jsou přetvoření vět, reagování na krátké zprávy zahrnující 3 body, psaní neformálního dopisu nebo vyprávění, složeného z cca 100 slov.

1 hodina 30 minut

Paper 2
Listening

V této části zkoušky se hodnotí porozumění hlavní myšlence nahraných materiálů, jako jsou např. inzeráty nebo dialogy. Kandidát by měl nejen porozumět obsahu nahrávky, ale také být schopen poznat postoje a záměry mluvících osob.

35 minut

Paper 3 Speaking

V této části zkoušky se hodnotí schopnost používání angličtiny v interakci se zkoušejícím a druhým kandidátem (ústní část kandidáti většinou skládají ve dvojicích). Každý z kandidátů by měl  být schopen klást plynule otázky, týkající se jeho  života a odpovědět na ně, vyjádřit, co má a nemá rád atd.

10-12 minut

 

 

Stáhněte si zkouškový test PET zdarma

First Certificate In English (FCE)

Zkouška FCE ověřuje znalost angličtiny na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Pokud Vám Vaše znalost angličtiny umožňuje její efektivní využití v mnoha každodenních situacích, mimo jiné v práci a během výuky, zkouška FCE je pro Vás.

Ideální kandidát by měl mít širokou slovní zásobu, měl by být schopen obhájit svůj názor v diskusi a také umět správně přizpůsobit styl své výpovědi k situaci.

 
 
Proč FCE?

 • FCE je nejpopulárnější jazyková zkouška v České republice.
 • Zkouška FCE testuje praktickou znalost angličtiny na vyšší středně pokročilé úrovni a ověřuje všechny čtyři jazykové dovednosti - čtení, poslech, psaný a mluvený projev.  Hodnotí se také znalost gramatiky a slovní zásoby. Tyto znalosti jsou ověřovány na materiálech, vycházejících z každodenních situací.
 • Certifikát FCE svědčí o tom, že ovládáte angličtinu na úrovni, která stačí k jejímu praktickému využití při práci v kanceláři i na postu manažera. Znalost angličtiny, kterou dokazuje certifikát FCE, bude především užitečná v případě, kdy Vaše práce vyžaduje časté kontakty s cizinci. Držitelé certifikátu FCE si poradí i s vedením obchodní korespondence a telefonáty, budou schopni se účastnit školení vedených v angličtině, využívat anglické učebnice a číst články v angličtině.
 • FCE je uznávána velkým počtem zaměstnavatelů a různými vzdělávacími institucemi na celém světě.
 • FCE Vám pomůže ohodnotit Vaše pokroky ve výuce angličtiny. Získání certifikátu FCE Vám v budoucnosti usnadní skládání zkoušek na vyšších úrovních pokročilosti.
 • Každý kandidát dostává písemnou zprávu, která ukazuje výsledky získané v jednotlivých částech zkoušky. Pokud složíte zkoušku, dostanete certifikát University of Cambridge ESOL Examinations, který platí celý život.


 
Pro koho je FCE?

 • FCE je určen těm, kdo používají angličtinu na vyšší středně pokročilé úrovni
 • FCE je určen pro mládež i pro dospělé


 
Z jakých částí se skládá zkouška FCE?

 
 • Čtení (Reading)
 • Psaní (Writing)
 • Use of English (Využití jazykových struktur)
 • Poslech (Listening)
 • Mluvený projev (Speaking)
 
 

Paper 1
Reading

V této části zkoušky se ověřuje schopnost číst a porozumět textům různého typu např. z novin a časopisů. Kandidáti by měli prokázat, že rozumí podrobnostem i obecnému smyslu zkušebních textů a umí si domyslet i významy, které nejsou vyjádřeny bezprostředně.
Úkoly v této části zkoušky mají formu výběru jedné z několika nabídnutých odpovědí, doplňování mezer v textu, sestavování částí textů.
 

1 hodina  

Paper 2
Writing

V této části zkoušky je nutné napsat dva extty, první o délce 120-150 slov a druhý o délce 120-180 slov. Jedná se např. o email, dopis, článek do novin, zprávu z nějaké události, recenzi, žádost nebo esej. Téma první práce je povinné pro všechny kandidáty, druhé je možné si vybrat z několika možností, mj. i na základě uvedené četby.
 

1 hodina 20 minut

Paper 3
Use of English

V této části zkoušky je nutné prokázat schopnost využití angličtiny při výběru vhodného slova z nabídnutých možností, doplňování chybějících slov a slovních spojení do textu, převádění slovních druhů v textu, přeformulování vět a vyjádření.
 

45 minut

Paper 4
Listening

V této části zkoušky se ověřuje schopnost porozumění mluvenému jazyku v různých situacích. Nahrávky mohou zahrnovat rozhovory, přednášky, diskuse, interview, rozhlasové pořady nebo zprávy. 
Všechny nahrávky, ve kterých se objevují různé druhy přízvuků, uslyší kandidáti dvakrát. Hodnotí se schopnost zachytit podrobné informace a také porozumět obecnému smyslu vyslechnutých úryvků.
Úlohy, které je nutné řešit v této části zkoušky, jsou výběr jedné z několika nabídnutých odpovědí, doplňování vynechaných míst v textu.
 

40 minut

Paper 5
Speaking

Této části zkoušky se účastní dva zkoušející a dva zkoušení. Jeden zkoušející klade otázky zkoušeným, druhý poslouchá. První fáze je rozhovor se zkoušejícím na témata blízká kandidátovi, jako jsou např. rodina, denní režim, trávení volného času apod. 

Ve druhé části dostane každý zkoušený dvě barevné ilustrace,
které asi 1 minutu popisuje a porovnává. Po výpovědi každého zkoušeného je druhý kandidát požádán o krátkou odpověď na otázku spojenou s popisovaným tématem. 

Třetí fáze je úloha, kterou řeší oba zkoušení spolu na základě ilustrací obdržených od zkoušejícího.

V poslední fázi zkoušení hovoří kandidáti se zkoušejícím na témata, o kterých se mluvilo ve třetí fázi.
 

14 minut

 

Stáhněte si zkouškový test FCE zdarma

Zpět na přehled článků
highslide