Francouzské profesní a kvalifikační jazykové zkoušky DELF a DALF

9.6.2013 - Francouzština

Co jsou profesní a kvalifikační jazykové zkoušky DELF a DALF z francouzštiny?

DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française – Diplom studií francouzského studia) a DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française – Diplom hlubšího studia francouzského jazyka) jsou v současné době diplomy, které potvrzují úroveň znalosti francouzského jazyka. Tyto diplomy slouží jak k osobní, tak i pro profesní a akademické potřeby. Jsou oficiálně zavedené francouzským Ministerstvem školství a jsou celosvětově uznávané.

Co vše vám francouzské profesní a kvalifikační zkoušky DELF a DALF přinášejí?

Každý z těchto diplomů určuje úroveň Vašeho francouzského jazyka. Prokázat se jimi můžete kdekoli na světě a hlavně – jejich platnost je časově neomezená. Navíc v budoucnu ani nejsou nutná další přezkoušení. Jednoduše tedy složíte zkoušku a diplom už Vám nikdo nemůže vzít.

Kromě toho, že Vám diplom dodává určitou dávku sebedůvěry, je také vodítkem pro Vaše budoucí zaměstnavatele, instituce nebo dokonce frankofonní univerzity. Jeho předložením se tak popřípadě můžete odlišit od dalších kandidátů a dostat se tak do výhodnější pozice při výběrovém řízení.

Rada Evropy tyto diplomy v roce 2005 upravila na evropsky ustanovenou normu. Od té doby se tak skládají z 6 diplomů (úrovně A1 až C2), které jsou na sobě nezávislé a které odpovídají všem úrovním určených Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (SERRJ). 

Každá zkouška k získání diplomu se skládá ze čtyř dílčích zkoušek, které hodnotí jednotlivé jazykové stránky: porozumění ústnímu projevu, samostatný ústní projev, porozumění písemnému projevu a samostatný písemný projev.

Společný evropský referenční rámec pro jazyky

Společný evropský referenční rámec poskytuje obecný základ pro vypracovávání jazykových sylabů, směrnic pro vývoj kurikul, zkoušek, učebnic atd. v celé Evropě. V úplnosti popisuje, co se musí studenti naučit, aby užívali jazyka ke komunikaci, a jaké znalosti a dovednosti musí rozvíjet, aby byli schopni účinně jednat. Popis se rovněž týká kulturního kontextu, do něhož je jazyk zasazen. Rámec také definuje úrovně ovládání jazyka, které umožňují měřit pokrok studentů v každém stadiu učení se jazyku a v průběhu celého života studenta.

 

Jazykové úrovně dle Evropského referenčního rámce pro jazyky

A1 - základní uživatel

Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže sejednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci.

A2 - základní uživatel

Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např.základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.

B1- samostatný uživatel

Rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace (input) týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestovánív oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.

B2 - samostatný uživatel

Dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetněodborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umínapsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.

C1 - zkušený uživatel

Rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů. Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umí jazyka užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze.

C2 - zkušený uživatel

Snadno rozumí téměř všemu, co si vyslechne nebo přečte. Dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů a přitom dokáže přednést polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě. Dokáže se spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové odstíny dokonce i ve složitějších situacích.

 

Vyzkoušejte vstupní jazykový test z francouzštiny zdarma

Na našem webu ONLINE jazyky si můžete vyzkoušet vstupní jazykový test z francouzštiny zdarma.

 

Příprava ke kvalifikačním a profesním jazykovým zkouškám DELF a DALF

Doporučujeme docházkové jazykové kurzy od Francouzského institutu a renomované jazykové školy v ČR. Pro ty, kteří nemají čas a chtějí se při výuce bavit, doporučuje online jazykové kurzy pro samouky, které formátem svých cvičení připravují k jazykovým zkouškám DELFDALF a zároveň umožňují kompletní nácvik francouzské jazykové zkoušky DELF a DALF nanečisto.

DELF A1

Student je schopen reagovat jednoduchýma větama a umí mluvit o sobě a svém okolí. Jedná se o základní znalost francouzštiny.

Složení zkoušky DELF A1:
 

Okruh

Čas

Počet bodů

Compréhension de l’oral

(Porozumění ústnímu projevu)

Odpovědi na otázky tří až čtyř krátkých     okruhů, které zahrnují situace každodenního života. (Dva poslechy)

20 min

maximální délka jednoho poslechu:
3 min

/25

Compréhension des écrits

(Porozumění psanému projevu)

Odpovědi na otázky čtyř až pěti psaných dokumentů týkajících se každodenního života.

30 min

/25

Production écrite

(Psaný projev)

Dvě části:

1)      Vyplnění formuláře

2)      Využít jednoduché fráze v běžných situacích (dopisy, zprávy, …)

 >30 min

/25

Production orale

(Ústní projev)

Tři části:

1)      Řízený rozhovor

2)      Výměna informací

3)      Simulovaný dialog
 

5 – 7 min

příprava – 10 min

/25

 

Celková délka zkoušky: 1 hod 20 min

Celkový počet bodů: 100

Hranice pro úspěšné splnění zkoušky: 50/100

Minimální počet bodů z každého okruhu zkoušky: 5/25

Stáhněte si zdarma ukázkový zkouškový test DELF A1:

DELF A2

Diplom z této zkoušky zaručuje, že student bez problému zvládá rutinní úkoly běžného života a používá rozvitější věty a některé fráze.

Složení zkoušky DELF A2:
 

Okruh

Čas

Počet bodů

Compréhension de l’oral

(Porozumění ústnímu projevu)

Odpovědi na otázky tří až čtyř krátkých okruhů, které zahrnují situace každodenního života.

(Dva poslechy)
 

25 min

maximální délka jednoho poslechu: 5min

/25

Compréhension des écrits

(Porozumění psanému projevu)

Odpovědi na otázky čtyř až pěti psaných dokumentů týkajících se každodenního života.
 

30 min

/25

Production écrite

(Ústní projev)

Dvě slohové části:

1)      Popis osobní zkušenosti

2)      Pozvánka, poděkování, omluva, žádost, oznámení, blahopřání,…
 

45 min

/25

Production orale

(Ústní projev)

Tři části:

1)      Řízený rozhovor

2)      Výměna informací

Simulovaný dialog
 

6 – 8 min

příprava: 10min

/25

 

Celková délka zkoušky: 1 hod 40 min

Celkový počet bodů: 100

Hranice pro úspěšné složení zkoušky: 50/100

Minimální počet bodů z každého okruhu: 5/25

Stáhněte si zdarma ukázkový zkouškový test DELF A2:

DELF B1

S touto úrovní jazyka je student schopen vést diskuzi, vyjadřovat své názory a argumentovat. Hladce si poradí v každodenních situacích a je schopen i okamžitě reagovat.

Složení zkoušky DELF B1:
 

Okruh

Čas

Počet bodů

Compréhension de l’oral

(Porozumění ústnímu projevu)

Odpovědi na otázky tří předložených dokumentů.

(Dva poslechy)
 

25 min

maximální délka jednoho poslechu: 6 min

/25

Compréhension des écrits

(Porozumění psanému textu)

Odpovědi na otázky dvou psaných dokumentů:

1)      Výtah informací na základě předložené úlohy

2)      Analýza obsahu textu
 

35 min

/25

Production écrite

(Psaný projev)

Vyjádření svého postoje k danému tématu (esej, dopis, článek,…)
 

45 min

/25

Production orale

(Ústní projev)

Tři části:

1)      Řízený rozhovor

2)      Cvičení na reakce

3)      Vyjádření názoru k náhle zvolenému předmětu
 

15 min

příprava: 10min (nevztahuje se na 3. část)

/25

 

Celková délka zkoušky: 1 hod 45 min

Celkový počet bodů: 100

Hranice pro úspěšné složení zkoušky: 50/100

Minimální počet bodů z každého okruhu: 5/25

Stáhněte si zdarma ukázkový zkouškový test DELF B1:

DELF B2

Držitel tohoto diplomu je nezávislý uživatel francouzského jazyka, který plynně argumentuje a je schopen bez problému mluvit na dané téma. Ve společnosti zvládá plynně konverzovat a vysvětlit své postoje.

Složení zkoušky DELF B2:
 

Okruh

Čas

Počet bodů

Compréhension de l’oral

(Porozumění ústnímu projevu)

Odpovědi na otázky týkajících se dvou přiložených dokumentů:

1)      Interview, zpráva (jeden poslech)

2)      Konference, rozhovor, dokument, rádiový nebo televizní program (dva poslechy)
 

30 min

/25

Compréhension des écrits

(Porozumění psanému projevu)

Odpovědi na otázky týkajících se dvou přiložených dokumentů:

1)      Text informativního charakteru zahrnující Francii nebo frankofonní území

2)      Argumentační text
 

1 hod

/25

Production écrite

(Písemný projev)

Obhájení osobního postoje (příspěvek do debaty, oficiální dopis, kritický článek).
 

1 hod

/25

Production orale

(Ústní projev)

Uvedení a obhajoba svého názoru na náhle zvolené téma.
 

20 min

(příprava: 30 min)

/25

 

Celková délka zkoušky: 2 hod 30 min

Celkový počet bodů: 100

Hranice pro úspěšné složení zkoušky: 50/100

Minimální počet bodů z každého okruhu: 5/25

Stáhněte si zdarma ukázkový zkouškový test DELF B2:

DALF C1

S tímto diplomem je jednotlivec již zcela nezávislý. Ve spontánních konverzacích reaguje srozumitelně a bez problémů. Jeho slovní zásoba je hodně široká a dokáže z ní vybrat vhodné výrazy dle způsobu konverzace. Je schopen využít i náročnější větné struktury.

Složení jazykové zkoušky DALF C1:
 

Okruh

Čas

Počet bodů

Compréhension de l’oral

(Porozumění ústnímu projevu)

Odpovědi na otázky týkajících se předložených dokumentů:

1)      Dlouhý dokument (Rozhovor, přednes, konference,…) – 8 min, dva poslechy

2)      Několik krátkých mediálních reportů (šoty, ankety, reklamní spoty,…) – jeden poslech

Maximální délka poslechů: 10 min
 

40 min

/25

Compréhension des écrits

(Porozumění psanému projevu)

Odpověď na otázky týkající se literárního nebo žurnalistického textu o 1500 až 2000 slovech.
 

50 min

/25

Production écrite

(Psaný projev)

Dvě části:

1)      Souhrnný text na základě vybraného dokumentu o celkové délce 1000 slov

2)      Argumentovaná esej na základě obsahu dokumentu

Kandidát má na výběr ze dvou oblastí: Dopisy a humanitní vědy, vědy
 

2 hod 30 min

/25

Production orale

(Ústní projev)

Projev na několik psaných dokumentů, vedení diskuze se zkoušejícím

Kandidát má na výběr ze dvou oblastí: Dopisy a humanitní vědy, vědy
 

30 min

(příprava: 1 hod)

/25

 

Celková délka zkoušky: 4 hod

Celkový počet bodů: 100

Hranice pro úspěšné složení zkoušky: 50/100

Minimální počet bodů z každého okruhu: 5/25

Stáhněte si zdarma ukázkový zkouškový test DALF C1:

DALF C2

Diplom této úrovně získá uživatel s velkou přesností vyjadřování,citlivě poskládanými větami, které jsou doplněny výrazy vhodnými pro danou situaci. Student je schopný vytvořit akademickou práci.

Složení zkoušky DALF C2:
 

Okruh

Čas

Počet bodů

Compréhension et production orales

(Porozumění ústnímu projevu, vlastní ústní projev)

Tři části:

1)      Zpráva o obsahu zvukového dokumentu (dva poslechy)

2)      Osobní projev na problematiku vyjádřenou daným dokumentem

3)      Rozhovor se zkoušejícím

Kandidát má na výběr ze dvou oblastí: Dopisy a humanitní vědy, vědy
 

30 min

/50

Compréhension et production écrites

(Porozumění psanému projevu a vlastní psaný projev)

Strukturovaný text (článek, reportáž, zpráva, úvaha,…) na základě vybraného dokumentu o 2000 slovech.

Kandidát má na výběr ze dvou oblastí: Dopisy a humanitní vědy, vědy
 

3 hod 30 min

/50

 

Celková délka zkoušky: 4 hod

Celkový počet bodů: 100

Hranice pro úspěšné složení zkoušky: 50/100

Stáhněte si zdarma ukázkový zkouškový test DALF C2:

Kde a jak složit profesní a kvalifikační jazykovou zkoušku DELF a DALF z francouzštiny?

Všechny tyto mezinárodní zkoušky můžete složit na Francouzském isntitutu. Toto centrum podporuje znalost francouzského jazyka v zahraničí a pěstuje mezinárodní kulturní spolupráci. Jednou z jeho mnoha aktivit je právě organizování mezinárodních jazykových zkoušek. 

Zpět na přehled článků
highslide