Slučovací, odporovací a přípustkové spojky v angličtině

1.6.2013 - Angličtina

Spojky v angličtině

Protože asi většina jazyků si nevystačí pouze s holými větami, ale různě je spojuje a vytváří souvětí, i v angličtině samozřejmě existují výrazy, kterými se jednotlivé věty v rámci jednoho souvětí (i mezi jednotlivými větami) spojují. Říkáme jim spojky. Nyní se zaměříme na spojky slučovací, se kterými se v angličtině můžeme setkat. Další části tohoto článku nám přinesou základní informace o odporovacích a přípustkových spojkách v angličtině.

Slučovací spojky v angličtině

Pojďme se nyní podívat na slučovací spojky v angličtině. Základním úkolem slučovacích spojek nejen v angličtině je spojení (sloučení) dvou vět, které si navzájem neodporují, ale naopak svým významem dodržují stejnou obsahovou linii.
 

Mezi slučovací spojky v angličtině řadíme:

 • also (také)
 • too, as well, either (také)
 • as well as (stejně jako)
 • in addition (vedle toho, navíc)
 • plus (plus)

Použití slučovacích spojek v angličtině

Jak už to tak bývá, ne všechny výrazy lze použít kdykoli se nám zachce, ale existují zde určitá pravidla, kdy je možné kterou slučovací spojku použít.

Slučovací spojka also

Spojku "ALSO" můžeme použít pouze ve větách kladných a umisťujeme ji buď na začátek věty nebo doprostřed věty, nikoli na konec.

česky: Honza hraje fotbal a taky tenis.

anglicky: Honza plays fotball and also tennis.

Slučovací spojka too, as well a either

Slučovací spojky TOOAS WELL i EITHER se v angličtině umisťují na konec věty. Rozdíl mezi nimi je ten, že spojka TOOAS WELL se používá v kladných větách, spojka EITHER pak v záporných.

česky: Honza hraje fotbal. I Jirka hraje fotbal.

anglicky: Honza plays fotball. Jirka plays fotball too (as well).

česky: Honza nehraje fotbal. Ani Jirka nehraje fotbal.

anglicky: Honza doesn't play fotball. Jirka doesn't play fotball either.

Slučovací spojky as well as, in addition

Spojky "AS WELL AS" a "IN ADDITION" fungují na obdobném principu jako výše uvedené. Uvedeme si příklad:

česky: Honza hraje perfektně fotbal stejně jako tenis.

anglicky: Honza plays perfectly fotball as well as tennis.

česky: Honza hraje perfektně fotbal. Navíc umí hrát na piano.

anglicky: Honza plays perfectly fotball. In addition he plays the piano.

Odporovací spojky v angličtině

Nyní se dostáváne k tzv. odporovacím spojkám, které mají opět jak v češtině, tak v angličtině stejnou funkci. Mají za úkol oddělit souvětí nebo samostatné věty, které se svým obsahem liší a vzájemně si odporují. V angličtině rozeznáváme tři základní odporovací spojky. Jsou jimi:

 • but (ale)
 • however (avšak)
 • nevertheless (nicméně)

Použití odporovacích spojek v angličtině

Jak už jsem zmínil v předešlém odstavci, odporovací spojky v angličtině použijeme v případech, kdy chceme vyjádřit dvě věty, které si navzájem odporují. Soubor takovýchto vět se velice lehce pozná, protože budou odděleny nějakou z výše uvedených odporovacích spojek.

Pojďme se nyní v krátkosti podívat na jednotlivé odporovací spojky, se kterými se můžeme v angličtině setkat, a uveďme si také několik příkladů pro lepší pochopení.

Odporovací anglická spojka BUT (ALE)

Nejčastěji v praxi používanou odporovací spojkou v angličtině je spojka BUT. Odporovací spojka BUT se nachází uvnitř věty (nikoli na jejím začátku!) a překládá se jako "ALE".

česky: Honza hraje perfektně fotbal, ale neumí hrát tenis.

anglicky: Honza plays perfectly fotball, but he cannot play tennis.

Odporovací anglická spojka HOWEVER (AVŠAK)

Odporovací spojka HOWEVER je spojce BUT velmi podobná. Odporovací spojku HOWEVER překládáme jako "AVŠAKVŠAK" a oproti BUT, které stojí uprostřed věty, stojí HOWEVER na začátku věty a odděluje se čárkou.

česky: V únoru jsme prodali 120 produktů. Avšak v březnu jsme prodali 180!.

anglicky: We sold 120 products in February. However, in March we sold 180!

Odporovací anglická spojka NEVERTHELESS (NICMÉNĚ)

Z těchto tří odporovacích spojek asi nejméně používaná, avšak lehce zapamatovatelná a velmi dobře znějící, je odporovací spojka NEVERTHELESS. NEVERTHELESS patří mezi formální výrazy, takže v hovorové angličtině se s ní tak často nesetkáme. Odporovací anglická spojka NEVERTHELESS se překládá jako "nicméně" a má použití jako HOWEVER tedy na začátku věty.

česky: V únoru jsme prodali jen 120 produktů. Nicméně to je více než v lednu.

anglicky: We sold only 120 products in February. Nevertheless, it is more than in January.

Přípustkové spojky v angličtině

V poslední části těchto stránek se zaměříme na přípustkové spojky v angličtině, bez kterých bychom se při tvorbě souvětí jen těžko obešli. Přípustkovým spojkám se říká přípustkové, protože obsah jedné v věty připouští něco, co druhá věta na první pohled nikoli.

Anglické přípustkové spojky although, though, even though, even if

První čtyři uvedné přípustkové spojky lze mezi sebou libovolně zaměnit a překládáme je jako "ačkoli". Mohou se vyskytovat jak na začátku, tak uprostřed věty. Velmi důležitým pravidlem je to, že po těchto výrazech může následovat pouze podstatné jméno nebo příslovce.

česky: Ačkoli jsme v lednu prodali 180 produktů, naše zisky klesly.

anglicky: Although (though, even though, even if) we sold 180 products in January, our profits declined.

Anglické přípustkové spojky In spite of, despite

V případě přípustkových spojek "IN SPITE OF""DESPITE" je situace o malinko složitější. Po těchto dvou výrazech, které překládáme jako "NAVZDORY", "PŘESTOŽE" nebo "NAVZDORY TOMU, ŽE" může totiž následovat:

 • + postatné jméno
 • + gerundium (sloveso s ING)
 • + the fact that

Demonstrujme si jednotlivé možnosti použí přípustkových spojek "IN SPITE OF""DESPITE" na příkladech:

česky: Navzdory vyšším prodejům v lednu, naše zisky klesly.

anglicky: In spite of (despite) higher sales in January our profits declined.

česky: Navzdory tomu, že pršelo, šli jsme do kina.

anglicky: In spite of (despite) raining we went to the cinema.

česky: Navzdory tomu, že jsme prodali více než v lednu, naše zisky klesly.

anglicky: In spite of (despite) the fact that we sold more than in January, our profits declined.

Zpět na přehled článků
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.
highslide