Nepřímá řeč a časová souslednost v angličtině

9.5.2013 - Angličtina

Nepřímá řeč v angličtině

Vítejte v článku, který si klade za cíl Vás seznámit s problematikou nepřímé řeči v angličtiněNepřímá řeč v angličtině (anglicky "reported speech") je na první pohled poměrně složitou problematikou, takže by se mohlo zdát, že následující řádky jsou určené zejména zkušenějšímu a zdatnějšímu publiku. Ve svých základech je ale nepřímá řeč v angličtině vcelku jednoduchou záležitostí. Je pouze potřeba si zapamatovat pár esenciálních pravidel a pak při tvorbě vět s nepřímou řečí na ně nezapomenout.

Časová souslednost v angličtině - Sequence of tenses

nepřímou řečí v angličtině se pojí pojem časová souslednost (anglicky "sequence of tenses"). Jak již samotný pojem naznačuje, časová souslednost v angličtině se stará o to, aby jednotlivé věty v souvětí byly ve správém čase a správně odpovídaly časové linii.

Posun času v nepřímé řeči v angličtině

Tím základním "problémem" v této oblasti gramatiky je posun časůČasová souslednost má využití ve vedlejších větách předmětných, kdy sloveso ve větě hlavní je v čase minulémVedlejší věta je pak právě ta, ve které je potřeba změnit (posunou) sloveso do správného času.

 
Asi lépe než dle teorie bude vše podstatně jasnější, když si vše ukážeme na příkladu. Mějme například větu:

 
česky: Jana řekla, že byl David v Londýně.


 • První část věty je věta hlavní:    "Jana řekla" ("Jane said"

  - použijeme klasický minulý čas prostý.

 • Druhá část věty je věta vedlejší:    ", že David byl v Londýně." ("David was had been in London.")

  - namísto minulého času "was", použijeme předminulý čas "had been".

 

anglicky: Jane said David had been in London.

 

Stále se Vám problematika nepřímé řeči v angličině a časové souslednosti zdá složitá? Tou nejsložitější věcí je, abychom věděli, kam se který čas posouvá a jak se mění. Podívejte se na následující tabulku.

Tabulka časové souslednosti v angličtině
 

 

posun z času přítomného       

do času       

přítomný prostý minulý prostý
přítomný průběhový minulý průběhový
předpřítomný předminulý
předpřítomný průběhový předminulý průběhový

 

posun z času minulého       

 

do času        

minulý prostý předminulý prostý
minulý průběhový předminulý průběhový
předminulý prostý předminulý prostý
předminulý průběhový předminulý průběhový

 

posun z času budoucího       

 

do tvaru       

budoucí prostý would

Nejčastější slovesa časové souslednosti v angličtině

Pro použí časové souslednosti v angličtině jsou nejtypičtější tato slovesa, která jsou součástí věty hlavní, za kterou pak může vystupovat věta vedlejší, kde je potřeba čas posunout.

 

 • He said

 • He knew

 • He agreed

 • He explained

 • He noticed

 • He promised

 • He mentioned

   

 • He hoped

 • He admited

 • He remarked

 • He wondered

 • He expected

 • He remembered

Změna příslovce v časové souslednosti v angličtině

Nastane-li situace, kdy musíme použít pravidla časové souslednosti a budeme čas ve větě vedlejší dle jasných pravidel posouvat, musíme si dát pozor ještě na jednu věc. Je jí změna příslovce.

Na stránce o časové souslednosti jsme měli příklad, kde ve větě vedlejší bylo příslovce místa (v Londýně). Není však neobvyklé se setkat se situací, kdy na konci věty budeme mít příslovce času. Často se v této gramatice dělají chyby, takže pokud vidíme ve vedlejší větě při časové souslednosti nějaké příslovce času, musíme zbystřit.

Změny příslovce času v časové souslednosti v angličtině

Existují tedy výrazy (příslovce času), které se nachází ve vedlejší větě při posunu času je potřeba posunou i je. Následující seznam zobrazuje tato příslovce a ukazuje, jakými výrazy by měly být nahrazeny:


 • today -> that day

 • tomorrow -> the next day

 • yesterday -> the previous day

 • last week -> the week ago

 • ago -> before

 • next week -> the following week

Další příslovce v časové souslednosti v angličtině

Kromě příslovce času existují další příslovce, které při použití časové souslednosti vyžaují posun. Jsou jimi výrazy:


 • here -> there

 • this -> that

Příklady a vyjímky časové souslednosti v angličtině

Ještě doplním, že jako všude existijí výjimky, ani zde se jim nevyhneme. Jako první výjimku pro nepřímou řeč a časovou souslednost bych uvedl tu, která říká, že pokud se slovesa ve větě vedlejší pojí ke konstatování nějakého faktu (obecné pravdy), pak k časovému posunu nedochází. Příkladem by mohla být věta:


česky: Řekl, že Paříž je hlavním městem Francie.

anglicky: He said that Paris is a capital of France.


V tomto případě k posunu nedochází, protože prostě Paříž byla hlavním městem Francie a stále je. Tím se pomalu dostáváme k druhé výjimce, která je do jisté míry s tou předešle popsanou velice podobná. Říká, že je jestliže stav, který byl popsán ve vedlejší větě, je i nadále stejný a nijak se za tu dobu nezměnil, pak opět sloveso časově neposouváme.


česky: Řekl, že Jana je v Paříži.

anglicky: He said that Jane is in Paris.

Příklady nepřímé řeči ve větách

Nyní se konečně podíváme na několik konkrétních příkladů, abychom si mohli časovou souslednost v angličtině lépe představit a v neposlední řadě i lépe naučit ovládat.

 

česky: Zaptal se mě, jestli jsem připravený.

anglicky: He asked if I was ready.   (posun z přítomného času do minulého)

 

česky: Jana řekla, že tu bude.

anglicky: Jane said she would be there.   (posun z budoucího času na "would")

 

česky: Marek odpověděl, že nebyl doma.

anglicky: Mark answered he had not been at home.   (posun z minulého času na předminulý)

 

česky: Všimli jsme si, že Tomáš a Marek jsou bratři.

anglicky: We neticed that Tomas and Mark are brothers.   (bez posunu - jedná se o fakt)

 

A říká - "I will call them later."

nahluchlé B se ptá C - "What did he say???"

C odpovídá - "He said, he will call them later."   (NEposouvání "will")

Stáhněte si PDF výklady zdarma - nepřímá řeč a časová souslednost v angličtině

Zpět na přehled článků
highslide