Modální slovesa v angličtině

3.5.2013 - Angličtina

V tomto článku, kde je vyučována angličtina online, se podíváme na jistý druh anglických sloves mající svá vlastní pravidla použití, kterými se odlišují od ostatních sloves v angličtině. Nazývají se modální slovesa. S modálními slovesy se v angličtině setkáváme velice často a některá z nich patří k nezbytným základům, které bychom měli bezpodmínečně znát.

Nejprve si řekneme několik základních informací o modálních slovesech v angličtině, následně se v druhé části stránek zaměříme na nejpoužívanější modální slovesa a nakonec se zmíníme i o několika dalších modálních slovesech, která stojí zato perfektně ovládat.

Vlastnosti modálních sloves v angličtině - modal verbs

Modální slovesa mají v angličtině zvláštní postavení – naprostá většina z nich totiž není při tvorbě otázek a záporů vázána na pomocná slovesa, ale tvoří všechny tvary samostatně – bez použití pomocných sloves ("do", "does"). Zároveň platí, že tvary modálních sloves jsou pro všechny osoby stejné, tudíž se na konec modálního slovesa nikdy nepřipojuje -s ve třetí osobě jednotného čísla.

Modální slovesa v angličtině nemají infinitiv a používají se pouze v nějakém pádě ve spojení s příslušnou osobou. Po modálním slovesu nenásleduje "to" a při tvorbě otázky za pomocí modálního slovesa pouze převrátíme slovosled.

Příklad modálního slovesa ve větě

  • Otázka: Can she come earlier?...... Třetí osoba: She must stay at work longer

Mezi nejčastěji používaná modální slovesa v angličtině patří:

can 

 shall

may 

 should

must 

 ought to

would   

 had better - někdy není považováno za frázové sloveso 

could

might


V dalších částech tohoto článku se na jednotlivá modální slovesa z angličtiny podíváme podrobněji.

Anglická modální slovesa can, may a must

Mezi ta nejčastěji používaná modální slovesa v angličtině patří jednoznačně can (moci, umět), may (smět) a must (muset). Jak je vidět z překladů těchto slov, dokážeme si představit nespočet situací, kdy právě tato modální slovesa lze použít.

Proto bychom jim měli věnovat dostatečně velkou pozornost a podívat se, jakými gramatickými pravidly se řídí. Angličtina pro samouky Vás nyní seznámí s jejich základy.

Opisné tvary modálních sloves z angličtiny - modal verbs

Kromě toho, že je třeba rozlišit sémantický rozdíl mezi can a may (to ale není předmětem samotné problematiky modálních sloves), je nejdůležitější vědět, že modální slovesa canmay a must nemají schopnost vyjádřit všechny časy, a proto se vytvářejí tzv. opisné tvary. Tyto opisné tvary modálních sloves potom použijeme ve chvíli, kdy potřebujeme použít modální sloveso v jiném než přítomném čase. Jednoduše tedy onen opisný tvar převedeme do potřebného času.

Opisné tvary modálních sloves existují jak pro klasický oznamovací tvar, tak pro zápor. V přítomném čase můžete použít buď modální sloveso, nebo jeho opisný tvar, v jiných časech potom výhradně opisný tvar modálního slovesa z angličtiny.

Opisné tvary modálních sloves z angličtiny - modal verbs:

MODÁLNÍ SLOVESO   

ZÁPOR               

OPISNÝ TVAR       

can (moci, umět) can't, cannot be able to
may (smět) musn't, must not be allowed to
must (muset) needn't, need not have to

Příklady použití opisů anglických modálních sloves can, may a must

Nebudu moci hrát tenis.     I will not be able to play tennis.

Musel jsem si vyčistit zuby.     I had to brush my teeth.

Nesmíme tady kouřit.     We are not allowed to smoke here.

Modální slovesa would, should, shall, ought to, had better

Kromě modálních sloves (can, may, must) popsaných v předešlé části, rozeznává angličtina i další. S některými z nich se můžeme setkat také velice často, a tak neváhejme a pojďme se na ně alespoň v krátkosti podívat. Jedná se o modální slovesa would, should, shall, ought to a had better.

Modální anglické sloveso would

Hojně používané modální sloveso would tvoří ve větě podmiňovací způsob. V oznamovací větě pak stačí před požadované sloveso vložit would a podmiňovací způsob je vytvořen. Nejčastější kombinace je se slovem like - tedy I would like to (zkráceně pak I'd like to), což znamená "rád bych".

například: Rádi bychom jeli do kina.  ->  We would like to go to the cinema.

Modální anglické sloveso shall

 
Modální sloveso shall má dvě možné použití a to:

  • namísto "will" v budoucím čase prostém pro první osobu jednotného a množného čísla
  • jako slovo "mám, máš, má, ..." (nikoli však ve významu vlastnictví) nejčastěji v otázkách

 
 
V případě první varianty lze "shall/shan't" použít namísto "will/won't" v prvních osobách:

například: I will write it tomorrow.      I shall write it tomorrow.

 
 
V případě druhé varianty lze použití "shall" asi nejlépe demonstrovat na příkladu:

například: Kam máme jít?      Where shall we go?

Modální sloveso should, ought to a had better

Modálních slovesa shouldought to a had better se označují jako modální slovesa pro udílení rady (giving advice). Jendotlivé varianty používáme dle toho, jak důrazná je ona rada a zda je konkrétní nebo naopak velmi obecná.

 
should/shouldn't

Pro nekonkrétní, obecné a neutrální rady se používá modální sloveso "should/shouldn't". Gramatické použití je velice jednoduché:

například: Neměl bys kouřit.      You shouldn't smoke.


 
ought to/oughtn't to

Obecně laděná, avšak velice důrazná rada využívá semimodálního slovesa "ought to/oughtn't to". Použití je velice podobné:

například: Měla by se omluvit.      She ought to apologise.


 
had better/had better not

Naopak modální sloveso "had better/had better not" (zkráceně 'd beeter) se používá pro konkrétní rady, které překládáme jako "raději bys němel".

například: Raději bychom tam něměli chodit.      We'd better not go there.

Stáhněte si PDF výklady gramatiky zdarma - modální slovesa z angličtiny

Zpět na přehled článků
highslide