Anglická slovesa s 'to', s 'ing' a s dvojí vazbou

2.6.2013 - Angličtina

Anglická slovesa

Vítejte v článku zaměřeném na slovesa v angličtině, konkrétně na podkapitolu sloves, po kterých následuje sloveso s TO (infinitiv), ING forma (gerundium) nebo může být obojí.

Velmi často se v angličtině setkáme se situací, kdy po sobě následují dvě slovesa. V základě existují dvě možnosti, jak tyto dvě slovesa spojit: 

 • sloveso + TO + sloveso (v infinitivu) -   "...forget to go..."
 • sloveso + sloveso (ve formě gerundia - s ING na konci) -   "...consider going..."

Většinou o těchto dvou možnostech víme, avšak ne vždy známe, kdy kterou variantu použít. Ano, ne vždy lze použít varianty obě, naopak. Anglická gramatika nám přímo říká, po kterých anglických slovesech musíme výhradně použít "TO" a kdy je naopak přípustná pouze "ING" forma.

Anglická slovesa, po kterých následuje TO

V této části článku se pojďme podívat na první variantu - na anglická slovesa, po kterých následuje sloveso v infinitivu. Jestliže říkáme, že po daném slovesu následuje sloveso ve formě infinitivu, pak to znamená, že tvar takového slovesa bude vypadat následovně:

"TO + SLOVESO" = infinitiv slovesa v angličtině

Seznam sloves pojících se pouze s TO

Abychom mohli používat anglická slovesa správně dle anglické gramatiky, následující tabulka uvádí základní anglická slovesa, po kterých následuje výhradně infititiv ("TO + SLOVESO"). Bohužel pro tato slovesa neexistuje žádný odvozovací mechanismus, podle kterého bychom mohli odvodit, že právě po onom slovesu následuje sloveso v infinitivu, a tak je potřeba si všechna tato slovesa vrýt do paměti a důkladně zapamatovat.
 

anglickyčesky

  + TO

agree souhlasit
learn učit
plan plánovat
decide rozhodnout          
seem zdát se
promise               slibovat
appear ukázat
hope doufat
offer nabídnout
pretend předstírat
tend mít tendence
 
anglickyčesky

  + TO

refuse odmítnout
aim cílit
deserve zasloužit si
   
manage zvládnout
claim tvrdit
threaten              vyhrožovat
fail neuspět
attempt pokusit se
afford dovolit si
arrange uspořádat

Jak vypadají věty s anglickými slovesy s TO v praxi?

česky: Odmítl jsem se učástnit.

anglicky: I refused to participate.

česky: Zasloužíš si dostat nové auto.

anglicky: You deserve to get a new car.

Anglická slovesa s ING

Většina lidí, která není obeznámena s touto problematikou, častěji používá ve všech případech variantu "sloveso + TO + sloveso", protože se zdá být "lehčí". Jenomže ne vždy to je gramaticky správě. Po některých slovesech v angličtině je "TOnepřípustné a používá se výhradně varianty gerundia, tedy:

"SLOVESO + SLOVESO s ING na konci"

Proto je dobré tuto problematiku alespoň u vybraných sloves dobře zvládat a při použití pak dávat pozor, abychom po tom či onom slovesu použili následující sloveso ve správném tvaru.

Seznam sloves pojících se slovesem v gerundiu (ING)

Situace se slovesy, po kterých následuje výhradně gerundium, je obdobná té se slovesy, po kterých může následovat pouze "TO". Neexistuje zde žádná pomůcka, dle které bychom mohli požadovaná slovesa odvodit, a tak nám nezbývá nic jiného, než si celý seznam sloves, po kterých musíme umístit sloveso v ING formě, zapamatovat. Nasledující tabulka uvádí ta nejčastěji používaná:
 

anglicky       česky

+ ING

mind vadit
enjoy užít si
avoid zabránit
deny popřít
suggest navrhnout
can't stand nemoci vystát       
finish ukončit
risk riskovat
imagine představit
miss změškat
delay zpozdit se
 
anglicky       česky

+ ING

admit přiznat
consider zvážit
involve zahrnovat
postpone odložit
carry on pokračovat
go on pokračovat            
keep on pokračovat
practise cvičit
fancy mít zálibu
put off odložit
give up vzdát

Jak vypadají věty se slovesy s ING v praxi?

česky: Nevadí mi tam chodit.

anglicky: I don't mind going there.

česky: Nedokážeme si představit tam být.

anglicky: We can't imagine being there.

Anglická slovesa s dvojí vazbou

Aby situace s anglickými slovesy, po kterých následuje "TO" či "ING", nebyla moc jednoduchá, existuje samozřejmě seznam sloves, u kterých můžeme použít varianty obě. V těchto případech, ale často samotná volba formy následujícího slovesa ovlivňuje význam celé věty, takže je opět potřeba použít tu variantu, která se nám do kontextu hodí. Může se totiž stát, že ačkoli je vše gramaticky správně, nemuseli jsme právě vyjádřit to, co jsme přesně chtěli.

Pojďme se nyní podívat na ta anglická slovesa, u kterých se dle volby tvaru slovesa za nimi mění částěčně i jejich význam.

Příklady anglických sloves s dvojí vazbou - like, love, hate, ...

Jako první příklad si hned uvedeme jistý soubor sloves, která mají jednu společnou vlastnost. Jedná se o slovesa:

like (mít rád), love (milovat), hate (nesnášet), prefer (preferovat), can't bear (nemoci snést)

 • Jestliže po některém z těchto sloves následuje gerundium (ING forma slovesa), pak to znamená, že 
  "VŽDY, POŘÁD" něco milujeme, nesnášíme, ...
 • Pokud ale použijeme po některém z těchto sloves TO + infinitiv, pak to znamená, že 
  "TEĎ, DNES" něco milujeme, nesnášíme, ...

POZOR: Po WOULD LIKE vždy následuje infinitiv s TO. ( would like to be with you).

Dvojí vazba u "remember", "regret", "need" a "try"

Obdobně jako u výše zmíněných anglických sloves, i zde dochází k jistým významovým niancím s ohledem na použitou formu následujícího slovesa.

remember

následuje infinitiv (TO)

 • překlad: "nezapomenout"
 • příklad: "Remember to visit your grandma."

následuje gerundium (ING)

 • překlad: "pamatovat"
 • příklad: "I remember him screaming."

 
regret

následuje infinitiv (TO)

 • překlad: "litovat - v budoucím čase"
 • příklad: "I regret to tell you that ..."

následuje gerundium (ING)

 • překlad: "litovat - v minulém čase"
 • příklad: "I regret going there."

 
try

následuje infinitiv (TO)

 • překlad: "snažit se - vyvinout úsilí"
 • příklad: "I tried to tell you that, but you didn't listen."

následuje gerundium (ING)

 • překlad: "snažit se - experimentovat"
 • příklad: "I tried driving a car last week."

Stáhněte si dodatečný výklad v PDF zdarma

Zpět na přehled článků
highslide