Anglická nepravidelná slovesa

12.3.2013 - Angličtina

O nepravidelných slovesech z angličtiny

Pokud jste začátečníci a studujete angličtinu teprve několikátým měsícem, určitě jste se setkali s minulým časem. Pokud ještě nejste v této fázi, určitě jste alespoň pomysleli na minulý čas a představovali si, jak bude jeho formulace náročná. Ve skutečnosti tvorba minulého času až zas tak náročná není. Nic není ale zadarmo, a tak i zde je potřeba vyvinou jisté úsilí, protože vedle samotného principu tvorby tvarů sloves existují tvary sloves, které je potřeba si zapamatovat - těm říkáme anglická nepravidelná slovesa.

Proč anglická nepravidelná slovesa?

Vzhledem k tomu, že angličtina má více časů než český jazyk, využití nepravidelných sloves je mnohem častějši než pouze při tvorbě minulého času. Nepravidelná slovesa tak využijeme i například pro předpřítomný či předminulý čas. Anglická nepravidelná slovesa budeme potřebovat i při tvorbě trpného rodu nebo podmínkových vět. Zkrátka využití nepravidelných sloves je v angličtině velmi mnoho, a tak se je rozhodně vyplatí naučit.

Tvary anglických sloves

Každé sloveso (pravidelné i nepravidelné) má tři základní tvary a to:

  • infinitiv
  • minulý čas
  • minulé příčestí

pravidelných sloves je situace jednoduchá - známe-li infinitiv, pak stačí na konec slovesa přidat koncovku -ed. Ta pak odpovídá tvaru jak minulého času, tak minulého příčestí.

Naopak nepravidelná slovesa v angličtině mají tyto tvary zcela rozdílné a nezbývá nám nic jiného, než se je všechny naučit.

Jak studovat anglická nepravidelná slovesa?

Anglická nepravidelná slovesa se označují nepravidelná, protože v tvarech minulého času a minulého příčestí neexistuje žádná pravidelnost, která by nám při jejich tvorbě pomáhala. Jakmile ale začnete intenzivně nepravidelná slovesa studovat (například přes Internet - angličtina online), záhy zjistíte, že situace není zdaleka tak hrozná, jak se na první pohled zdála.

Stejné tvary anglických nepravidelných sloves

Možná jste si již stačili všimnout, že mezi anglickými nepravidelnými slovesy jsou i taková, u nichž jsou všechny tři tvary stejné. Na první pohled se to může zdát jako veliká výhoda, ale pozor, ne všechno je zlato, co se třpytí. Například sloveso číst (read | read | read) vypadá na první pohled stejně, avšak druhý a třetí tvar tohoto anglického nepravidelného slovesa má odlišnou výslovnost, která se dá zejména při studování lehce splést.

Podobnost anglických nepravidelných sloves

Až se budete probírat jednotlivými anglickými nepravidelnými slovesy, zanedlouho zjistíte, že i zde existuje jistá "pravidelnost". Například slovesa come / become , get / forget či ride / drive / write jsou si principielně velmi podobné. Jakmile dostanete cvik a naučíte se prvních 20 anglických nepravidelných sloves, u následujících již z infinitivu odhadnete, jaký tvar bude zhruba mít minulý čas a minulé příčestí. Až budete umět všechny infinitivy těchto sloves a jejichnepravidelné tvary, bude nejtěžší si při překládání ve správnou chvíli uvědomit, zdali se jedná o pravidelné či anglické nepravidelné sloveso :-).

Stáhněte si tabulku anglických nepravidelných sloves v PDF

Anglická nepravidelná slovesa

V následujících řádních je uvedeno několik desítek anglických nepravidelných sloves. Nejedná se o jejich kompletní seznam, ale pro pokročilou znalost je tato angličtina pro samouky a její úrověň naprosto dostačující. Na první pohled jich je pro začátečníka i tak opravdu mnoho, proto doporučuji pro začátek vybrat jen několik základních (například ty, se kterými jste se již ve tvaru infinitivu někdy setkali) a postupně pomalu přidávat další a další...

Tabulka anglických nepravidelných sloves

Infinitiv

Minulý čas

Minulé příčestí

Česky

arise arose arisen vzniknout
awake awoke awoken probudit (se)
be was, were been být
bear bore born rodit, narozen
beat beat beaten bít, tlouci
become became become stát se
begin began begun začít
bet bet bet sázet
bid bid/bade bid/bidden nabídnout (počet)
bite bit bitten kousat
bleed bled bled krvácet
blow blew blown foukat
break broke broken lámat
breed bred bred plodit
bring brought brought přinést
build built built stavět
burn burned/burnt burned/burnt hořet, pálit
buy bought bought kupovat
cast cast cast házet
catch caught caught chytit
choose chose chosen vybrat si
come came come přijít
cost cost cost stát (kolik)
creep crept crept lézt
cut cut cut řezat, krájet
deal dealt dealt jednat, zabývat se
dig dug dug kopat
do did done dělat
draw drew drawn kreslit
dream dreamed/dreamt dreamed/dreamt snít
drive drove driven jet, řídit
drink drank drunk pít
eat ate eaten jíst
fall fell fallen padat
feed fed fed krmit
feel felt felt cítit
fight fought fought bojovat
find found found nalézt
fly flew flown letět
forecast forecast forecast předpovídat
forget forgot forgotten zapomenout
forgive forgave forgiven odpustit
forsake forsook forsaken opustit
freeze froze frozen mrznout
get got gotten dostat, obdržet
give gave given dát
go went gone jít, jet
grow grew grown růst
hang hung hung viset
have had had mít, vlastnit
hear heard heard slyšet
hide hid hidden skrývat
hit hit hit udeřit, zasáhnout
hold held held držet
hurt hurt hurt zranit, bolet
keep kept kept držet
kneel knelt knelt pokleknout
know knew know znát
lay laid laid položit
lead led led vést
learn learned/learnt learned/learnt učit se
leave left left opustit
lend lent lent půjčit
let let let nechat
lie lay lain ležet
light lighted/lit lighted/lit zapálit
lose lost lost ztratit
make made made dělat
mean meant meant mínit
meet met met potkat, poznat
mistake mistook mistaken mýlit se
misunderstand misunderstood misunderstood neporozumět, neporozumět
overcast overcast overcast zatáhnout
overcome overcame overcome porazit
overdo overdid overdone přehánět
overgrow overgrew overgrown přerůst
overlay overlaid overlaid zakrýt
overspread overspread overspread pokrýt
overtake overtook overtaken dohonit, překvapit
pay paid paid platit
put put put dát, položit
read read read číst
rebuild rebuilt rebuilt přebudovat
rend rent rent roztrhnout
repay repaid repaid vrátit (peníze)
reset reset reset znovu zasadit
retell retold retold převyprávět
rewind rewound rewound převinout
rid rid rid zbavit
ride rode ridden jezdit na kole, jet na koni
ring rang rung zvonit
rise rose risen vstát
run ran run běžet
saw sawed sawn řezat pilou
say said said říkat, říci
see saw seen vidět
seek sought sought hledat
sell sold sold prodat
send sent sent poslat
set set set položit, postavit
sew sewed sewn šít
shake shook shaken třást
shave shaved shaved holit se
shear sheared shorn stříhat
shine shone shone svítit, zářit
shoot shot shot střílet
show showed shown ukázat
shred shredded shredded drtit
shrink shrank shrunk scvrknout se
shut shut shut zavřít
sing sang sung zpívat
sink sank sunk klesnout
sit sat sat sedět
sleep slept slept spát
slide slid slid klouzat (se)
slit slit slit rozříznout
smell smelt smelt čichat, páchnout
smite smote smitten udeřit
speak spoke spoken mluvit
spell spelt spelt hláskovat
spend spent spent utratit (peníze), strávit (čas)
spill spilt spilt rozlít
spit spat spat plivat
split split split rozštípnout
spoil spoilt spoilt zkazit (se)
spread spread spread prostřít, rozprostřít
stand stood stood stát
steal stole stolen krást
stick stuck stuck vězet, nalepit
stink stank stunk zapáchat
stride strode stridden kráčet
strike struck struck tlouct
swear swore sworn přísahat
sweat sweated sweated potit se
swim swam swum plavat
swing swung swung houpat se
take took taken vzít
teach taught taught učit (někoho)
tear tore torn trhat
tell told told povědět
think thought thought myslet
throw threw thrown házet
understand understood understood rozumět
undo undid undone rozvázat, zrušit
upset upset upset zvrhnout
wake (up) woke (up) woken (up) vzbudit (se)
wear wore worn nosit, mít na sobě
weep wept wept plakat
win won won vyhrát, zvítězit
wind wound wound navíjet
withdraw withdrew withdrawn odvolat
work worked worked pracovat
write wrote written psát

Držíme Vám pěsti při studiu anglických nepravidelných sloves ;-)

Naučte se anglická nepravidelná slovesa zábavně a vyberte si Váš kurz angličtiny

Naučte se angličtinu zábavně, interaktivně, jednoduše a efektivně! Naučte se angličtinu hrou!

Zpět na přehled článků
highslide