Anglická frázová slovesa

18.3.2013 - Angličtina

Anglická frázová slovesa

Angličtina je ve srovnání s jinými jazyky poměrně jednoduchá. Od jisté úrovně pokročilosti se však setkáváme s takzvanými frázovými slovesy, jejichž zvládnutí představuje pro některé studenty problém. Jde o idiomatická vyjádření, která se skládají se slovesa a předložky. Slovní spojení vytváří zcela nový význam, který je často velmi odlišný od přesné definice původního slovesa. Význam frázových sloves nelze logicky odvodit a chcete-li ho znát, budete se je muset mechanicky naučit. 

Vzhledem  k tomu, že se hojně používají jak v hovorové, tak psané angličtině, není na místě jejich důležitost podceňovat. Představují velmi snadný způsob, jak vytvořit zcela nový termín. Pro každé frázové sloveso existuje i alternativa, kterou ho můžeme nahradit (např. cut off můžeme nahradit slovy interrupt,sever či amputate).

Typy anglických frázových sloves

 
Anglická frázová slovesa
dělíme podle způsobu použití a to nejčastěji na dvě skupiny:
 

1.) Nepřechodná (intrazitivní) frázová slovesa – intrasitive verbs

Jedná se o taková slovesa, za kterými nemůže následovat předmět (objekt).

Např. Adam stayed over. / Adam zůstal přes noc.

Za slovesem „stay over“ nemůže následovat předmět.
 

2.) Přechodná (tranzitivní) frázová slovesa – transitive verbs.

Ty dále rozlišujeme na neoddělitelná (separable) a oddělitelná (inseparable) přechodná frázová slovesa.

Může za nimi následovat předmět.

Např. Peter made up the story. / Petr vymyslel příběh.

Slovní spojení „the story“ je předmětem frázového slovesa „make up“.
 

a) Neoddělitelná frázová slovesa

U neoddělitelných frázových sloves je předmět vždy umístěn za předložkou.

Např. I count on you. / Spoléhám se na tebe.
 

b) Oddělitelná frázová slovesa

U oddělitelných frázových sloves je předmět umístěn mezi sloveso a předložku.

Např. Paula cleaned the room out. / Paula uklidila pokoj.
 

U některých transitivních frázových sloves je možno předmět umístit na obě místa, tedy nejen jak za předložku, tak mezi sloveso a předložku.

Např. She looked the number up in the list. Vyhledala číslo na seznamu.

She looked up the number in the list.

Proč se používají anglická frázová slovesa

Také si často pokládáte otázku, proč se musíte učit frázová slovesa, když je můžete nahradit běžným slovesem? Existuje na ni poměrně jednoduchá odpověď, která vychází z povahy anglické slovní zásoby, respektive přídavných jmen. Zdá se vám angličtina těžká?

Anglická přídavná jména se dělí na krátká (jednoslabičná) a dlouhá (tří a více slabičná). Dvouslabičná přídavná jména můžeme přiřadit do obou skupin. Hlavní rozdíl mezi jednotlivými skupinami spočívá v jejich stupňování. Krátká  přídavná jména se stupňují úplně jinak, než dlouhá.

Za vším stojí jejich historický původ – krátká slova vznikala dlouhým vývojem ze staroangličtiny a dlouhá byla přejata z cizích jazyků (nejčastěji z francouzštiny, později i z jiných jazyků). Krátká přídavná jména stupňujeme přidáním germánské koncovky, zatímco dlouhá pomocí opisu. Těžko říct, jaký měli Britové pro takové rozdělení důvod, pravděpodobně nechtěli přiřazovat svou koncovku k cizím slovům.

Neformální mluvená angličtina

Obecně platí, že se původně anglické výrazy používají především v neformální mluvené angličtině, zatímco v psané či formální angličtině využíváme slova přejatá. Názorným příkladem může být porovnání dvou dopisů. V neformálním dopise mezi přáteli se příliš mnoho více slabičných slov neobjeví. Formální obchodní dopis bude naopak takových slov plný. Pomalu se prokousáváme k tomu, proč se používají frázová slovesa.

V angličtině se frázová slovesa používají velmi často. Pro anglicky mluvícího člověka je totiž mnohem přirozenější používat slovesa, která vznikla přirozeným vývojem z původně anglických slov a nikoliv slovesa přejatá. V běžném hovoru tak neuslyšíte slovesa jako demolish či surrender, ale spíše mash up a give up.

Proč se používají anglická frázová slovesa již víte a je jen na vás, zda jejich studiu věnujete dostatek času. Budete-li se angličtinou zabývat hlouběji, dříve nebo později se bez nich neobejdete. Pokud se chcete vzdělávat vyzkoušejte angličtina pro začátečníky.

Nahrazení frázových sloves

Frázová slovesa patří k nejméně oblíbenému, často až proklínanému učivu. Není divu, stačí zdánlivě nepatrná změna v předložce a sloveso bude znamenat něco zcela jiného. Nehledě na to, že   nesouvisí ani s  původním významem samostatného slovesa, což je pro studenty samo o sobě matoucí. Pokud jste se s frázovými slovesy doposud nesetkali, určitě oceníte praktický příklad.

Sloveso look pravděpodobně znáte. Bez předložky je jeho význam jasný, tedy dívat se či vypadat. Vytvoříme-li ze slovesa look frázové sloveso, bude jeho význam diametrálně odlišný. Posuďte sami:

 

look after – starat se o (pečovat)

look down on – dívat se na někoho spatra

look forward to – těšit se na něco

look into – vyšetřovat (zločin)

look on – brát ohledy

look out – být opatrný

look over – zvážit

look through – předstírat, že nevidí (doslova dívat se skrz)

look up to – vážit si

 

Většina frázových sloves nemá s původním významem zhola nic společného a nezbude vám, než se je naučit nazpaměť. Nemáte-li fotografickou paměť, počítejte s tím, že vám výuka frázových sloves zabere poměrně dost času. Dalším řešením je nahrazení frázových sloves jiným slovíčkem. Každé frázové sloveso totiž lze vyjádřit i jinak což je pro většinu studentů přijatelnější. Příklad hovoří za vše:

Frázové sloveso carry through (dokončit) lze nahradit slovesem complete, frázové sloveso go up (vybuchnout) zase slovesem explode

Podíváte-li se na výše uvedené příklady pozorně, všimnete si, že běžná slovesa, kterými nahradíme frázová, jsou snadněji zapamatovatelná. Sloveso complete – kompletní, explode – exploze.

V praxi se však bez znalosti alespoň základních frázových sloves neobejdete. Rodilí mluvčí je v hovorové angličtině, ale i neformální psané angličtině používají velmi často. Vám tak mnohdy unikne přesný význam toho, co vám chce druhá osoba sdělit.

Seznam často používaných anglických frázových sloves

 
Sloveso break

 

break down – selhat, zhroutit se

break in – vloupat se, vložit se do diskuze, rozchodit (boty)

break off – ukončit, přerušit

break out – utéct (z vězení), náhle začít

break up – rozejít se

 


 
Sloveso bring

 

bring about – způsobit

bring round – přivést k vědomí, převést

bring up – zvracet, vychovat dítě, předložit

 


 
Sloveso call

 

call back – zavolat zpátky (tel. Hovor)

call for – požádat o

call in – provést hovor

call off – odvolat

call on – požádat někoho, aby něco udělal

 


 
Sloveso carry

 

carry off – vzít pryč, odtrhnout, vyhrát

carrry on – pokračovat

carry through – dokončit

 


 
Sloveso come

 

come about – přihodit se, dojít k něčemu

come by – navštívit, stavit se, získat

come down – klesout (cena)

come up – objevit se (problém)

 


 
Sloveso do

 

do up – obléct se, připoutat se

do with – potřebovat

do without – nepotřebovat

 


 
Sloveso fall

 

fall apart – rozpadnout se na kousíčky

fall for – zamilovat se, zalíbit si

fall out – hádat se

 


 
Sloveso get

 

get away – uniknout

get by – uspět, zvlátnout

get in – vstoupit (do auta, taxi)

get out – vystoupit (do auta, taxi)

get on – nastoupit (do autobusu, vlaku)

get off – vystoupit (z autobusu, vlaku)

get over – dostat se z něčeho (z nemoci, nevolnosti)

get throught – složit (zkoušku), být spojen na telefonu

get up – probudit se

 


 
Sloveso go

 

go along with – souhlasit s

go down – klesnout (v ceně), potopit se, zajít (slunce)

go for – vyzvednout, jít si za něčím

go on – pokračovat

go out – opustit dům, udeřit

go up .- zvýšit cenu, vybuchnout

 

 


 
Sloveso make

 

make off – utéct pryč

make out – rozpoznat

make up – vymyslet lež, dát dohromady, připravit, aplikovat kosmetiku

 


 
Sloveso put

 

put by – šetřit si na později

put down – překonat, poznamenat si, uskladnit (jídlo)

put on – obléci se, škádlit, připrat

put out – uhasit (oheň)

 


 
Sloveso take

 

take in – podvádět, porozumět

take off – svléci se, vzlétnout (letadlo)

take to – navyknout si na

take up – pokračovat, najít zalíbení

Test na anglická frázová slovesa - doporučujeme vytisknout

Připravili jsme pro vás test, ve kterém si vyzkoušíte frázová slovesa v praxi. 
Správné odpovědi na jednotlivé otázky naleznete pod testem.
Více testů naleznete zde –testy anglický jazyk.

 

 1.) Every day I _____ __ when I hear the alarm clock. (vzbudit se)

a) wake off   b) wake in   c) wake up   d) wake out

 

 2.) During the weekend I can _____ __ later. (vstát z postele)

a) step out   b) get up   c) step off   d) get out

 

 3.) We must _____ __ or we will be late for appointment. (pospíšit si)

a) speed in   b) hurry up   c) fasten on   d) act up

  

4.) Adam helped the old man to _____ __ the taxi. (nastoupit)

a) put on   b) get up   c) get on   d) mount on

 

5.) Jane went to the bookstore to _____ __ a book. (pokusit se najít)

a) look up   b) look for   c) look after   d) look out

 

6.) It’s time for the news. Let’s _____ __ the radio. (spustit)

a) tune at   b) turn up   c) tune in   d) turn on

 

7.) „Please come in and _____ __“ said the boss. (posaďte se)

a) sit down   b) sit up   c) seat down   d) seat up

 

8.) When mum arrives home, she _____ __ her coat. (svléknout si)

a) takes out   b) leaves in   c) takes off   d) puts off

 

9.) Brother couldn’t see very well. „_____ __ your lens“ said dad. (nasadit si)

a) put up   b) put in   c) put away   d) put on

 

10.) When we arrives at the station, we _____ __ the bus. (vystoupit)

a) stand out b) get off c) stand down d) get down

 

11.) I have a few errors, so I need to  _____ __ my homework. (předělat)

a) do to   b) do by   c) do into   d) do over

 

12.) The mother told the children to _____ __ their problems.  (promluvit si)

a) talk off   b) talk up   c) talk from   d) talk over

 

13.) The girl will  _____ __ a new dress for her next date. (vybrat si)

a) pick out   b) pick by   c) pick between   d) pick along

 

14.) The teenage boy was too shy to  ____ __ the beautiful girl on a date. (pozvat)

a) ask down b) ask from  c) ask away   d) ask out

 

15.) My father called earlier, so I better _____ him __. (zavolat zpátky)

a) call from   b) call  back   c) call by   d) into

 

16.) Let me  _____ __ your number, so I don’t forget it.  (zapsat si)

a) write down   b) write away   c) write to   d) write on

 

17.) Please _____ __ the TV. It’s too loud. (ztlumit)

a) turn out   b) turn along   c) turn up   d) turn down

 

18.) The toy came disassmebled, so the parents need _____ it __. (složit)

a) put together   b) put off   c) put back   d) put over

 

19.) Many children make _____ __  stories. They have great imaginations!  (vymýšlet si)

a) make through   b) make up c) make away   d) makealong

 

20.) This private property has a _____ __ sign. (nevstupovat)

a) keep on   c) keep from   c) keep out   d) keep by 

 

Řešení testu frázových sloves z angličtiny k vytištění:

1.) wake up, 2.) get up, 3.) hurry up, 4.) get on, 5.) look for, 6.) turn on, 7.) sit down, 8.) takes off, 9.) put on, 10.) get off, 11.) do over, 12.) talk over 13.) pick out. 14.) ask out, 15.) call back, 16.) write down,17.) turn down, 18.) put together, 19.) make up, 20.) keep out

Minulý čas a anglické fráze - bonus v PDF

Zpět na přehled článků
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.
highslide