Minulý čas prostý v otázce a záporu v angličtině

19.9.2012 - Angličtina

Užití minulého času / use

Minulý čas prostý používáme, hovoříme-li o činnostech, událostech či stavech, které začaly a také skončily v minulosti.
Tvoření kladných vět je blíže popsáno v lekci Past Simple I.

Otázky / questions

Otázky v minulém čase prostém, vyjma otázek se slovesem být, se formulují za použití pomocného slovesa „do“ v minulém čase, tedy „did“.
Např. Did you watch TV yesterday?

Stejně jako v přítomném čase se i v čase minulém otázky rozdělují do dvou kategorií: 
•Yes/No questions  - jsou otázky, na které lze odpovědět krátce – ano/ne.
•Wh- questions - jsou otázky, které vyžadují komplexnější odpověď a přímo se dotazují např. na čas,způsob, místo atd. V těchto otázkách se běžně vyskytují tázací zájmena či fráze jako např. what, where, how much atp.

Tázací zájmeno/
 fráze
Pomocné sloveso
  „did“
Kdo/co?
 infinitive
 bez „to“
Zbytek věty
Where
did
you
buy
your shoes?
 
Did
they
win?
 
How much
did
it
cost?
 

Krátké odpovědi / short answers

Na Yes/No otázky v minulém čase můžeme krátce odpovědět buď kladně, nebo záporně :
•Did you help him? Yes, I did. x No, I didn‘t.

Zápor / negative

Zápor v minulém čase prostém, vyjma slovesa „být“, vytvoříme opět použitím pomocného slovesa „do“ v minulém čase – „did“, k němuž připojíme záporku „not“ :
did not - zkráceně didn‘t
tento tvar je pro všechny osoby stejný a umístíme jej stejně jako v čase přítomném prostém před významové sloveso:
She didn‘t get up early yesterday.

Subject/
podmět
Auxiliary/
pomocné
Verb/
sloveso
The rest/
zbytek
They
didn‘t
go
home.
Mike and Jack
didn‘t
listen
to the radio.
He
didn‘t
study
English.
Martina
didn‘t
play
her match.

Zpět na přehled článků
highslide