Affiliate program - terms and conditions

 

Česká verze

Obchodní podmínky

spolupráce a provizního systému on-line serveru umístěného na internetové adrese www.onlinejazyky.czwww.easylingo.cz

Poskytovatelem provizního systému je:

Firma/Jméno a příjmení: ONLINE learning s. r. o.

Sídlo: Nerudova 198/36, Hradec Králové, 500 02

IČ: 27477169

(DIČ): CZ27477169 Tel.: +420 605 280 415

E-mail: affiliate@onlinejazyky.cz (dále jen jako „Poskytovatel“)

 

1.  Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran:

   a) vzniklé v souvislosti s dohodou o spolupráci uzavřenou mezi Partnerem a Poskytovatelem;
   b) vzniklé v souvislosti s účastí v provizním systému Poskytovatele.

1.2.  Registrací do provizního systému vyslovují Partner i Poskytovatel svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a zároveň se obě strany zavazují řídit se těmito obchodními podmínkami.

1.3. V otázkách těmito obchodními podmínkami neupravených se vztahy mezi Partnerem a Poskytovatelem řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

 

2.  Vymezení pojmů

2.1. Dohoda o spolupráci je jakákoliv dohoda uzavřená dle těchto obchodních podmínek mezi Poskytovatelem a Partnerem, a jejímž účelem je propagace zboží, služeb nebo činnosti Poskytovatele. Konkrétní rozsah propagace, výši provize včetně informace o zatížení provize DPH a případně další podrobnosti zveřejní Poskytovatel na svém webovém rozhraní. Dohoda o spolupráci je uzavírána elektronicky a není poskytována v písemné podobě. Dohoda je uzavřena tím, že Partner stisknutím potvrzovacího tlačítka v provizním systému přijme podmínky spolupráce navrhované Poskytovatelem. Dohoda o spolupráci není příkazní smlouvou ani smlouvou o obchodním zastoupením.

2.2. Kampaň určuje rozsah marketingové a jiné činnosti, který Poskytovatel blíže definuje v provizním systému a nabízí jej Partnerovi k propagaci. Kampaní se zejména rozumí to, které zboží, služby či webové stránky Poskytovatele mají být prostřednictvím provizního systému propagovány. Podrobné podmínky kampaně nebo skupiny kampaní jsou popsány v dohodě o spolupráci.

2.3. Konverze je akce Návštěvníka, která je cílem kampaně. Konverzí se rozumí zejména   dokončení    nákupu    zboží    či    objednávky    služeb    Poskytovatele. Z návštěvníka se konverzí stává zákazník Poskytovatele.

2.4. Metody propagace jsou marketingové a jiné obdobné činnosti Partnera, kterými Partner propaguje zboží či služby Poskytovatele. Metodami propagace se rozumí zejména:

   a) umístění reklamního obsahu (zejm. bannerů) na webových stránkách Partnera;

   b) uvedení reference na zboží či služby Poskytovatele prostřednictvím blogů, diskuzních fór nebo článků (za předpokladu, že pravidla blogů či diskuzních fór tuto činnost umožňují);

   c) rozeslání e-mailů informujících o zboží či službách Poskytovatele osobám, které s touto formou marketingu vyjádřily náležitý souhlas v souladu s právními předpisy;

   d) odkaz na zboží či služby Poskytovatele prostřednictvím sociálních sítí;

   e) PPC kampaně.

2.5. Návštěvníkem je osoba, která navštíví webové stránky Poskytovatele na základě činnosti vyvíjené Partnerem v rámci povolených metod propagace.

2.6. Partnerem je fyzická osoba starší osmnácti let nebo právnická osoba, která se na základě registrace účastní provizního systému Poskytovatele.

2.7. Provizním odkazem se rozumí unikátní odkaz přidělený Partnerovi v rámci provizního systému. Partner má nárok na provizi pouze v případě, že byl jeho provizní odkaz využit při uskutečnění schválené konverze.

2.8. Provizním účtem je účet Partnera vedený Poskytovatelem v internetové aplikaci AffilBox v rámci administrace provizního systému, ke kterému má Partner on-line přístup. Na účtu jsou evidovány údaje týkající se zejména počtu Návštěvníků, objednávek a jejich stavu.

2.9. Schválená konverze je taková konverze, při které ze strany zákazníka dojde k

řádnému a plnému uhrazení ceny zboží či služby.

2.10. Webové stránky Poskytovatele jsou stránky Poskytovatele umístěné na adrese www.onlinejazyky.cz, www.easylingo.cz.

2.11. Zákazníkem je osoba, která na webových stránkách Poskytovatele závazně objedná zboží či službu či jiné plnění.

 

3.  Účast v provizním systému

3.1. Účast v provizním systému vzniká registrací Partnera v provizním systému.

3.2. V rámci provizního systému Partner propaguje služby či zboží Poskytovatele na základě dohody o spolupráci pomocí metod propagace.

3.3. Partner plně odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním v rozporu s těmito podmínkami a/nebo právním řádem České republiky Poskytovateli, jiným uživatelům webových stránek Poskytovatele nebo třetím osobám.

3.4. Partner odpovídá Poskytovateli za správnost a úplnost údajů uvedených při registraci. V případě změn v uvedených údajích je Partner povinen o této skutečnosti bezodkladně Poskytovatele informovat. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé Partnerovi z důvodu neoznámení změn v údajích.

 

4.  Práva a povinnosti Partnera

4.1. Partner je povinen dbát na to, aby svou činností nepoškozoval či neohrožoval dobré jméno a pověst Poskytovatele či jím nabízeného zboží a služeb.

4.2. Partner nesmí propagovat zboží či služby Poskytovatele na webových stránkách, jejichž obsah může jakýmkoliv způsobem porušovat právní předpisy České republiky nebo dobré mravy. Zejména se jedná o webové stránky s pornografickým obsahem a nelegálním obsahem a o webové stránky, jejichž prostřednictvím dochází k porušování práv duševního vlastnictví či propagování těchto činností.

4.3. Partner či rodinní příslušníci Partnera nebo osoby jednající ve shodě s Partnerem nesmí objednat zboží či služby Poskytovatele přes vlastní provizní odkaz Partnera. Pokud tak učiní, zaniká nárok Partnera na provizi z takto získaných konverzí. Pokud uvedeným jednáním vznikla Poskytovateli škoda, je Partner povinen mu tuto škodu v plné výši nahradit.

4.4. Partner je povinen chránit své přístupové údaje ke svému proviznímu účtu před zneužitím třetí osobou. Poskytovatel neodpovídá za škodu, která Partnerovi takovým zneužitím vznikne.

4.5. Partner je oprávněn využít k propagaci Poskytovatele všech textových a obrazových materiálů, které jsou výsledkem tvůrčí činnosti Poskytovatele nebo ke kterým má Poskytovatel platnou licenci, a které jsou Partnerovi za tímto účelem Poskytovatelem poskytnuty nebo zpřístupněny v provizním systému. Bez předchozího souhlasu Poskytovatele není Partner oprávněn použít poskytnuté materiály jinak než pro účely kampaně.

4.6. Partner nesmí bez předchozího souhlasu Poskytovatele jakkoliv pozměňovat HTML kódy, grafickou podobu či obsah reklamních ploch (například bannerů) poskytnutých mu Poskytovatelem k použití v rámci kampaně.

4.7. Partner je povinen zajistit, aby v rámci jím zvolených metod propagace nedocházelo prostřednictvím programů, skriptů, znovunačítáním reklamních bannerů či jinými způsoby k nekalému zvyšování počtu zobrazení reklamních ploch Poskytovatele.

4.8. Partner se zavazuje, že nebude propagovat Poskytovatele rozesíláním zpráv (e- mailem, SMS, na diskuzních fórech), které jsou kvalifikovány jako SPAM. Pokud bude Poskytovatelem zjištěna taková aktivita Partnera, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od dohody o spolupráci a uzavřít provizní účet Partnera. Partnerovi zároveň v takovém případě zaniká nárok na provize, které mu dosud nebyly vyplaceny.

4.9. Partner nesmí ve svých marketingových aktivitách a komunikačních kanálech, uvádět jiné ceny služeb či zboží než ty, které jsou uváděny na webových stránkách Poskytovatele. Je možné si zažádat o vyjímku (během marketingových akcí) na affiliate@onlinejazyky.cz

4.10. Zboží či služby Poskytovatele je zakázáno propagovat na webech typu cashback či kuponový web. Není dovoleno propagovat pomocí slevových poukazů, ani není dovoleno se jakkoli dělit o provizi, či motivovat návštěvníky k nákupu finanční odměnou nebo právě pomocí jakéhokoli slevového kódu, včetně slevových kódů, které poskytovatel používá pro vlastní marketingové účely. Pokud bude Poskytovatelem zjištěna taková aktivita Partnera, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od dohody o spolupráci a uzavřít provizní účet Partnera. Partnerovi zároveň v takovém případě zaniká nárok na provize, které mu dosud nebyly vyplaceny. O výjimku z tohoto pravidla s i můžete zažádat na affiliate@onlinejazyky.cz

4.11. Cílení a klíčová slova. V názvu webových stránek, fanpage na Facebooku, YouTube kanálů a dalších marketingových nástrojů se nesmí používat brandová slova. Ty se také nesmí používat v cílení reklam na google a seznamu. Jedná se především o klíčová slova: online jazyky, easylingo, apod.

4.12. Bez předchozího souhlasu je také zakázáno používat obrázky a screeny ze studovny a aplikace online jazyky.

4.13. Bannery, texty a další obsah umístěný v rozhraní aplikace AffilBox a provizního systému, včetně programového vybavení webového rozhraní a provizního systému, je chráněn autorským právem Poskytovatele nebo společnosti AffilBox s.r.o., a může být chráněn dalšími právy třetích osob. Obsah nesmí být Partnerem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Poskytovatele nebo jiného držitele autorských práv. Právo použít chráněný materiál v souladu s článkem 4.5 těchto podmínek není tímto ustanovením dotčeno.

 

5.  Práva a povinnosti Poskytovatele

5.1. Poskytovatel se zavazuje v rámci schvalování provizí pravidelně schvalovat konverze Partnera. O schválení konverze bude Partner informován prostřednictvím svého provizního účtu.

5.2. Pro získávání informací o konverzích jsou využívány soubory cookie v počítačích zákazníků. Platnost souborů cookie uvádí Poskytovatel v rozhraní aplikace. Partner bere na vědomí a Poskytovatel neodpovídá za to, že v případě, že zákazník volbou ve webovém prohlížeči nebo jinak využívání souborů cookie zakáže, nelze přiřadit konverzi k proviznímu odkazu Partnera, a že za takovou konverzi nenáleží Partnerovi provize.

5.3. Poskytovatel neodpovídá za případnou škodu způsobenou propagací programů zapojených v provizním systému.

5.4. Poskytovatel se zavazuje vyplatit Partnerovi za jím uskutečněné schválené konverze provizi dle článku 6 těchto obchodních podmínek.

5.5. Poskytovatel je oprávněn vyžádat si ke schválení propagační e-maily a další texty, které Partner chce v kampani použít.

5.6. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv měnit či doplňovat znění těchto obchodních podmínek. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Změnu obchodních podmínek je Poskytovatel povinen Partnerovi oznámit prostřednictvím kontaktního e-mailu, který Partner zadal při registraci. Nové znění obchodních podmínek bude vůči Partnerovi účinné od jeho oznámení.

 

6.  Provize

6.1. Výše provize je uvedena v provizním systém u každé kampaně zvlášť.

6.2. Provize budou Poskytovatelem schvalovány vždy bezodkladně po uplynutí lhůty, po kterou právní předpisy nebo obchodní podmínky Poskytovatele umožňují spotřebiteli odstoupit od smlouvy. Schvalování konverzí probíhá manuálně. O schválení provize bude Partner informován prostřednictvím svého provizního účtu.

6.3. Provize budou schváleny u těch konverzí, kde došlo k řádnému a plnému uhrazení zboží či služby propagované v kampani.

6.4. Za zrušené či stornované objednávky nebo při odstoupení zákazníka od smlouvy nevzniká Partnerovi nárok na provizi.

 

7.  Výplata provize

7.1. Partner má nárok na výplatu provize, pokud součet schválených provizí v jeho provizním účtu je vyšší než částka uvedená na webovém rozhraní provizního systému (tj. sjednaná v dohodě o spolupráci).

7.2. Pokud zůstatek provize na provizním účtu Partnera překročí částku uvedenou výše, má Partner možnost požádat o výplatu provize prostřednictvím svého provizního účtu. Na základě žádosti Partnera bude Partnerovi zaslán report, ve kterém bude uvedena výsledná částka, kterou si může Partner nechat vyplatit.

7.3. Výplata částky probíhá oproti vystavené faktuře, kdy splatnost faktury vystavené Partnerem nesmí být méně než 21 dní od jejího doručení Poskytovateli. Je-li na faktuře uvedena kratší doba splatnosti, je faktura splatná 21 dnů od doručení.

7.4. Provize vyplácíme pouze na základě faktury od partnera. Jiná forma není možná.

7.5. Vyplácení provizí probíhá výhradně bankovním převodem v CZK (korunách českých) na bankovní účet Partnera vedený v bance na území České republiky nebo Slovenska, přičemž Partner je povinen sdělit Poskytovateli veškeré údaje potřebné pro uskutečnění platby (zejména číslo účtu). Provize nebudou vypláceny v hotovosti, zahraničním bankovním převodem (s výjimkou převodu na území Slovenska v korunách českých), složenkou ani jiným způsobem, nebude-li mezi Partnerem a Poskytovatelem sjednáno jinak.

8.  Námitky Partnera

8.1. Partner má v případě pochybností zejména o správnosti evidence zprostředkovaných konverzí nebo schválených provizí možnost uplatnit u Poskytovatele své námitky. V takovém případě je Partner povinen předložit všechny dostupné údaje a záznamy, které s námitkami souvisejí.

8.2. Partner má právo uplatnit své námitky do 30 dnů ode dne vzniku skutečnosti, která je důvodem námitky. Na pozdější námitky není Poskytovatel povinen reagovat.

8.3. Námitky musí být Partnerem zaslány Poskytovateli v písemné formě, kterou se rozumí také e-mailová zpráva zaslaná na kontaktní e-mail Poskytovatele. Za řádně uplatněnou námitku se považuje pouze taková námitka, která je Poskytovateli řádně doručena, je čitelná a obsahuje všechny informace a podklady, které jsou potřebné k úplnému posouzení námitky Poskytovatelem.

8.4. Posouzení a rozhodnutí o podaných námitkách je plně v kompetenci Poskytovatele. Námitky jsou Poskytovatelem vyřizovány zpravidla ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení Poskytovateli. Rozhodnutí Poskytovatele je poté oznámeno Partnerovi.

 

9.  Doba trvání dohody o spolupráci a její zánik

9.1. Dohoda o spolupráci je uzavřena na dobu specifikovanou v podmínkách kampaně, případně na dobu neurčitou.

9.2. K zániku dohody o spolupráci může dojít:

   a) Dohodou mezi Poskytovatelem a Partnerem.

   b) Výpovědí Poskytovatele nebo Partnera. Výpověď musí být učiněna v písemné formě nebo e-mailem a doručena druhé smluvní straně, a to i bez udání důvodů. Dohoda o spolupráci zaniká dnem doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.

   c) Odstoupením od dohody o spolupráci ze strany Poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn od dohody odstoupit, jestliže bude prokázáno, že Partner postupuje v rozporu s těmito obchodními podmínkami, právními předpisy nebo dobrými mravy. Oznámení o odstoupení musí být učiněno v písemné formě nebo e-mailem a doručeno Partnerovi s uvedením důvodu odstoupení. Dohoda o spolupráci poté zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení Partnerovi. Odstoupením od dohody o spolupráci ze strany Poskytovatele zaniká Partnerovi nárok na dosud nevyplacené provize. V případě, že porušením těchto obchodních podmínek nebo právních předpisů vznikla Poskytovateli škoda, je Partner povinen ji nahradit v plné výši (výše škody se nesnižuje o nevyplacené provize).

9.3. Zánik dohody o spolupráci nemá vliv na případné nároky na náhradu škody.

9.4. V případě zániku dohody o spolupráci na základě dohody nebo výpovědi je Partner oprávněn vyžádat si vyplacení provizí u Poskytovatele, na které mu ke dni zániku dohody o spolupráci vznikl nárok. Provize budou Partnerovi vyplaceny nejpozději do 14 dnů ode dne doručení faktury.

 

10.  Ochrana osobních údajů

10.1. Poskytovatel prohlašuje, že data Partnera budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Práva Partnera na informace o zpracování osobních údajů, právo požadovat opravu či další práva se řídí platným zněním zákona o ochraně osobních údajů.

10.2. Registrací do provizního systému vyjadřuje Partner svůj souhlas se zasíláním e- mailových zpráv, které budou sloužit k zasílání novinek a informací souvisejících s kampaněmi v provizním systému či s předmětem podnikání Poskytovatele. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat.

10.3. Při realizaci kampaní, zejména při zasílání e-mailových zpráv, se Partner zavazuje dodržovat právní předpisy České republiky, zejména zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

10.4. V případě, že při realizací kampaní dojde k porušení právních předpisů dle předchozího článku 10.3 Partnerem, nese za toto porušení výlučnou odpovědnost Partner. V případě, že bude po Poskytovateli v souvislosti s takovou protiprávní činností Partnera požadováno peněžité plnění, má Poskytovatel vůči Partnerovi nárok na úhradu takového plnění, včetně nákladů na právní zastoupení.

 

Obchodní podmínky v tomto znění jsou platné od 19. 3. 2024.

 
 

Versión en español

 

Términos y condiciones comerciales de Contrato de cooperación

sistema de comisiones de servicios en línea con dirección de Internet www.easylingo.com


El proveedor del sistema de comisiones es:

Empresa:ONLINE learning s. r. o. 

Dirección: Nerudova 198/36, Hradec Králové, 50002, The Czech Republic.                           

IČ: 27477169

(DIČ): CZ27477169 

Tel.: +420 605280415

Correo electrónico: info@easylingo.com

(en adelante, el "Proveedor")


1.  Disposiciones introductorias

1.1. Estos términos y condiciones rigen los derechos y obligaciones de las partes:

a)  que surja en relación con el acuerdo de cooperación celebrado entre el Socio y el Proveedor;

B)  que surjan en relación con la participación en el sistema de comisiones del Proveedor.

1.2. Al registrarse en el sistema de comisiones, tanto el Socio como el Proveedor    aceptan estos términos y condiciones y, al mismo tiempo, ambas partes se comprometen a cumplir con estos términos y condiciones.

1.3. En asuntos no regulados por estas condiciones comerciales, las relaciones entre el Socio y el Proveedor se rigen por las normas legales vigentes, en particular la Ley N ° 89/2012 Coll., El Código Civil de la República Checa.


2. Definiciones

2.1. Contrato de Cooperación es cualquier acuerdo celebrado con estos términos y condiciones entre el Proveedor y el Socio, y cuyo propósito es promover los productos, bienes, servicios o actividades del Proveedor. El Proveedor publicará el alcance específico de la promoción, el monto de la comisión, incluida la información sobre el cargo por comisión del IVA y cualquier otro detalle, en su interfaz web. El acuerdo de cooperación se realiza electrónicamente y no se proporciona por escrito. El Acuerdo se acepta cuando el Socio ha leído las condiciones de cooperación propuestas por el Proveedor y presionando el botón de confirmación en el sistema de comisiones. El acuerdo de cooperación no es un acuerdo de pedido ni un acuerdo de agencia.

2.2. La campaña determina el alcance del marketing y otras actividades, que el Proveedor define con más detalle en el sistema de comisiones y lo ofrece al Socio para su promoción. Campaña significa en particular qué bienes, servicios o sitios web del Proveedor deben promocionarse a través del sistema de comisiones. Los términos y condiciones detallados de la campaña o grupo de campañas se describen en el acuerdo de cooperación.

2.3. La conversión es un evento del visitante, que es el objetivo principal de la campaña. La conversión significa, en particular, la finalización de la compra de bienes o el pedido de los servicios del Proveedor. El visitante se convierte en cliente del Proveedor por conversión.

2.4. Los métodos de promoción son el marketing y otras actividades similares del Socio, mediante las cuales el Socio promueve los bienes o servicios del Proveedor. Medios de promoción significa:

a) Colocación de contenido publicitario (especialmente banners) en el sitio web del Socio;

b) Proporcionar una referencia a los bienes o servicios del Proveedor a través de blogs, foros de discusión o artículos (siempre que las reglas de blogs o foros de discusión permitan esta actividad);

c) Enviar correos electrónicos informando sobre los bienes o servicios del Proveedor a personas que han dado su consentimiento apropiado a esta forma de marketing de acuerdo con las regulaciones legales;

d) Un enlace a los bienes o servicios del Proveedor a través de las redes sociales;

e) Campañas de PPC.

2.5. Un visitante es una persona que visita el sitio web del Proveedor sobre la base de actividades desarrolladas por el Socio dentro de los métodos de promoción permitidos.

2.6. El Socio es una persona física mayor de dieciocho años o una persona jurídica que participa en el sistema de comisiones del Proveedor con base en el registro.

2.7. Enlace de comisión significa un enlace único asignado a un socio dentro del sistema de comisión. El socio tiene derecho a una comisión solo si su enlace de comisión se utilizó para llevar a cabo la conversión aprobada.

2.8. La cuenta de comisiones es la del socio mantenida por el proveedor en la aplicación de Internet AffilBox dentro de la administración del sistema de comisiones, al cual el socio tiene acceso en línea. La cuenta registra datos relacionados en particular con el número de visitantes, pedidos, estado y conversiones.

2.9. Una conversión aprobada es una conversión en la que el cliente paga el precio de los bienes o servicios de manera adecuada y completa.

2.10. El sitio web del Proveedor es la dirección de internet: www.easylingo.com

2.11. El Cliente es una persona que solicita y adquiere los bienes o servicios ofrecidos en el sitio web del Proveedor.


3. Participación en el sistema de comisiones

3.1. La participación en el sistema de comisiones surge del registro del Socio en el sistema de comisiones.

3.2. Dentro del sistema de comisiones, el Socio promueve los servicios o bienes del Proveedor sobre la base de un acuerdo de cooperación utilizando métodos de promoción.

3.3. El Socio es totalmente responsable de todos los daños causados por sus acciones en violación de estas condiciones y / o la ley de la República Checa al Proveedor, otros usuarios del sitio web del Proveedor o terceros.

3.4. El Socio es responsable ante el Proveedor de la exactitud e integridad de los datos proporcionados durante el registro. En caso de cambios en los datos anteriores, el Socio está obligado a informar inmediatamente al Proveedor de este hecho. El Proveedor no es responsable de los daños sufridos por el Socio debido a la falta de notificación de cambios en los datos.

 

4. Derechos y obligaciones del socio

4.1. El Socio está obligado a garantizar que sus actividades no dañen ni pongan en peligro el buen nombre y la reputación del Proveedor o los bienes y servicios ofrecidos por él.

4.2. El Socio no puede promocionar los bienes o servicios del Proveedor en sitios web cuyo contenido pueda violar de alguna manera las leyes de la República Checa o las buenas costumbres. En particular sitios web con contenido pornográfico e ilegal y sitios web que infrinjan los derechos de propiedad intelectual.

4.3. El Socio o los miembros de la familia del Socio o las personas que actúen de acuerdo con el Socio no pueden solicitar los bienes o servicios del Proveedor a través del enlace de comisión del Socio. Si lo hace, expira el derecho del Socio a la comisión de las conversiones así obtenidas. Si el Socio ha causado un daño al Proveedor, el Socio está obligado a compensarlo por este daño en su totalidad.

4.4. El Socio está obligado a proteger sus datos de acceso a su cuenta de comisiones contra el uso indebido por parte de un tercero. El Proveedor no es responsable de ningún daño causado al Socio por dicho mal uso.

4.5. El Socio tiene derecho a utilizar para la promoción del Proveedor todos los materiales textuales y pictóricos que sean el resultado de la actividad creativa del Proveedor o para los que el Proveedor tenga una licencia válida y que el Proveedor proporcione o ponga a disposición del Socio para este fin. Propósito en el sistema de comisiones. Sin el consentimiento previo del Proveedor, el Socio no tiene derecho a utilizar los materiales proporcionados para otros fines que no sean los de la campaña.

4.6. El Socio no puede cambiar los códigos HTML, los gráficos o el contenido de los espacios publicitarios (como los banners) proporcionados por el Proveedor para su uso en la campaña de ninguna manera sin el consentimiento previo del Proveedor.

4.7. El Socio está obligado a asegurar que, dentro de los métodos de promoción elegidos por él, no se produzca un aumento injusto en el número de impresiones del espacio publicitario del Proveedor a través de programas, scripts, recarga de banners publicitarios u otros medios.

4.8. El Socio se compromete a no promocionar al Proveedor mediante el envío de mensajes (correo electrónico, SMS, en foros de discusión), que se califican como SPAM. Si el Proveedor detecta dicha actividad del Socio, el Proveedor tiene derecho a retirarse del acuerdo de cooperación y cerrar la cuenta de comisiones del Socio. En tal caso, el socio también pierde el derecho a comisiones que aún no le hayan sido pagadas.

4.9. El Socio no puede indicar en sus actividades de marketing y canales de comunicación otros precios de servicios o bienes que no sean los enumerados en el sitio web del Proveedor. Es posible solicitar una excepción (durante los eventos de marketing) en info@easylingo.com

4.10. Está prohibido promocionar los bienes o servicios del Proveedor en sitios web de cupones o reembolsos. No está permitido anunciar con la ayuda de vales de descuento, ni está permitido compartir la comisión de ninguna manera, ni motivar a los visitantes a comprar con una recompensa financiera o con cualquier código de descuento, incluidos los códigos de descuento utilizados por el proveedor para sus propios fines de marketing. Si el Proveedor detecta dicha actividad del Socio, el Proveedor tiene derecho a retirarse del acuerdo de cooperación y cerrar la cuenta de comisiones del Socio. En tal caso, el socio también pierde el derecho a comisiones que aún no le hayan sido pagadas. Puede solicitar una excepción a esta regla en info@easylingo.com

4.11. Segmentación y palabras clave. Las palabras de marca no pueden usarse en títulos de sitios web, páginas de fans de Facebook, canales de YouTube y otras herramientas de marketing. Estos tampoco deben usarse para orientar anuncios en Google o similar. Se trata principalmente de palabras clave: easylingo, etc.

4.12. También está prohibido utilizar imágenes o capturas de pantallas de la sala de estudio o la aplicación de easylingo sin consentimiento previo.

4.13. Los banners, textos y otros contenidos ubicados en la interfaz de la aplicación AffilBox y el sistema de comisiones, incluido el software de la interfaz web y el sistema de comisiones, están protegidos por los derechos de autor del Proveedor y AffilBox sro, y por otros derechos de terceros. El Contenido no puede ser alterado, copiado, reproducido, distribuido o utilizado por ningún tercero para ningún propósito sin el consentimiento por escrito del Proveedor u otro titular de los derechos de autor. El derecho a utilizar material protegido de conformidad con el artículo 4.5 de estas condiciones no se ve afectado por esta disposición.

 

5. Derechos y obligaciones del proveedor

5.1. El Proveedor se compromete a aprobar periódicamente las conversiones del Socio como parte de la aprobación de la comisión. El Socio será notificado de la aprobación de la conversión a través de su cuenta de comisiones.

5.2. Las cookies en las computadoras de los clientes se utilizan para obtener información sobre conversiones. El Proveedor indica la validez de las cookies en la interfaz de la aplicación. El Socio reconoce y el Proveedor no es responsable del hecho de que si el cliente prohíbe el uso de cookies al elegir en un navegador web o de otra manera, la conversión no se puede asignar al enlace de comisión del Socio y que el Socio no tiene derecho a una comisión por dicha conversión.

5.3. El Proveedor no se hace responsable de los daños causados por la promoción de programas involucrados en el sistema de comisiones.

5.4. El Proveedor se compromete a pagar al Socio una comisión de acuerdo con el Artículo 6 de estos Términos y Condiciones por las conversiones aprobadas por él.

5.5. El Proveedor tiene derecho a solicitar la aprobación de correos electrónicos promocionales y otros textos que el Socio desee utilizar en la campaña.

5.6. El Proveedor tiene derecho a cambiar o complementar la redacción de estos términos y condiciones en cualquier momento. Los derechos y obligaciones de las partes siempre se rigen por la redacción de las condiciones comerciales en las que surgieron. El Proveedor está obligado a notificar al Socio de cualquier cambio en las condiciones comerciales a través del correo electrónico de contacto proporcionado por el Socio durante el registro. La nueva redacción de las condiciones comerciales serán efectivas para el Socio desde su notificación.

 

6. Comisión

6.1. El monto de la comisión se indica en el sistema de comisiones para cada campaña por separado.

6.2. Las comisiones siempre serán aprobadas por el Proveedor inmediatamente después de la expiración del período durante el cual las regulaciones legales o las condiciones comerciales del Proveedor permiten al cliente desistir del contrato. La aprobación de la conversión se realiza manualmente. El Socio será informado sobre la aprobación de la comisión a través de su cuenta de comisiones.

6.3. Se aprobarán comisiones por aquellas conversiones donde los bienes o servicios promocionados en la campaña hayan sido debidamente pagados en su totalidad.

6.4. El Socio no tiene derecho a una comisión por pedidos cancelados o cuando el cliente se retira del contrato.


7. Pago de comisiones

7.1. El Socio tiene derecho al pago de sus comisiones aprobadas en su cuenta de comisiones si la suma total de ellas es igual o mayor a la cantidad indicada en la página web del sistema de comisiones.

7.2. Si el saldo de las comisiones en la cuenta del Socio es igual o mayor al monto indicado anteriormente, el Socio tiene la opción de solicitar el pago de la comisión a través de su cuenta de comisiones. A solicitud del Socio, se le enviará un informe indicando el monto total que el Socio puede facturar.

7.3. El pago del monto se realiza contra la factura emitida, la fecha de vencimiento de la factura emitida por el Socio no debe ser menor a 21 días desde su entrega al Proveedor. Si la factura indica una fecha de vencimiento más corta, la factura vence 21 días después de la entrega.

7.4. Sólo pagamos comisiones en base a una factura del Socio. Ninguna otra forma es posible.

 

8.   Objeciones del socio

8.1. En caso de dudas, especialmente sobre la exactitud de los registros de conversiones mediadas o comisiones aprobadas, el Socio tiene la oportunidad de presentar sus objeciones al Proveedor. En tal caso, el Socio está obligado a enviar todos los datos y registros disponibles relacionados con las objeciones.

8.2. El socio tiene derecho a plantear sus objeciones dentro de los 30 días a partir de la fecha de ocurrencia del hecho que es el motivo de la objeción. El Proveedor no está obligado a responder a objeciones posteriores.

8.3. El Socio debe enviar las objeciones al Proveedor por escrito en un mensaje de correo electrónico al correo electrónico de contacto del Proveedor. Solo una objeción que se entregue debidamente al Proveedor, sea legible y contenga toda la información y los documentos necesarios para la evaluación completa de la objeción por parte del Proveedor se considerará una objeción aplicada correctamente.

8.4. La evaluación y decisión sobre las objeciones enviadas es competencia del Proveedor. Las objeciones generalmente son manejadas por el Proveedor dentro de los 30 días posteriores a la fecha de su entrega al Proveedor. Luego, la decisión del proveedor se notifica al socio.

 

9. Duración y terminación del convenio de cooperación

9.1. El convenio de cooperación es válido por el período especificado en las condiciones de la campaña, o por tiempo indefinido.

9.2. El acuerdo de cooperación podrá rescindirse:

  a) Por acuerdo entre el Proveedor y el Socio.

b) Terminación del Proveedor o Socio. La notificación debe entregarse por escrito o por correo electrónico y entregarse a la otra parte, incluso sin dar razones. El Acuerdo de Cooperación terminará en la fecha de entrega del aviso de terminación a la otra Parte.

c) Retirada del acuerdo de cooperación por parte del Proveedor. El Proveedor tiene derecho a rescindir el acuerdo si se demuestra que el Socio está actuando en violación de estos términos y condiciones, la legislación o las buenas costumbres. El aviso de retiro debe hacerse por escrito o por correo electrónico y entregarse al Socio indicando el motivo del retiro. El acuerdo de cooperación expira el día de la entrega del aviso de desistimiento al Socio. La retirada del acuerdo de cooperación por parte del Proveedor pone fin al derecho del Socio a las comisiones impagas. En el caso de que el Socio haya causado daño por violar estos términos y condiciones o regulaciones legales, el Socio está obligado a compensarlo en su totalidad (el monto del daño no se reduce por comisiones impagas).

9.3. La rescisión del acuerdo de cooperación no afecta ninguna reclamación por daños y perjuicios.

9.4. En caso de rescisión del acuerdo de cooperación sobre la base de un acuerdo o rescisión, el Socio tiene derecho a solicitar el pago de las comisiones al Proveedor, a las que tuvo derecho en la fecha de rescisión del acuerdo de cooperación. Las comisiones se pagarán al Socio a más tardar 14 días a partir de la fecha de entrega de la factura.


10. Protección de datos personales

 10.1. El Proveedor declara que los datos del Socio estarán protegidos de acuerdo con las disposiciones relevantes de la Ley No. 101/2000 Coll., Sobre la protección de datos personales. Los derechos del Socio a la información sobre el procesamiento de datos personales, el derecho a solicitar corrección u otros derechos se rigen por la redacción válida de la Ley de Protección de Datos Personales.

10.2. Al registrarse en el sistema de comisiones, el Socio acepta el envío de mensajes de correo electrónico, que serán utilizados para enviar noticias e información relacionada con campañas en el sistema de comisiones o con el objeto comercial del Proveedor. Este consentimiento puede revocarse en cualquier momento.

10.3. Al implementar campañas, especialmente al enviar mensajes de correo electrónico, el Socio se compromete a cumplir con las regulaciones legales de la República Checa, en particular la Ley No. 480/2004 Coll., Sobre ciertos servicios de la sociedad de la información.

10.4. En el caso de que se produzca un incumplimiento de las normas legales de conformidad con el artículo 10.3 anterior por parte del Socio durante la implementación de las campañas, el Socio es el único responsable de dicho incumplimiento. En el caso de que el Proveedor deba pagar un desempeño monetario en relación con tales actividades ilegales del Socio, el Proveedor tiene derecho al reembolso de dicho desempeño por parte del Socio, incluidos los costos de representación legal.

 

 Las condiciones comerciales en esta redacción son válidas desde el 3. 4. 2024.

highslide